Bedrijveninvesteringszone centrum Goor

De ondernemersvereniging Goor Collectief heeft in samenwerking met de gemeente een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld voor het centrum van Goor. De gemeente is daarmee bevoegd om aan bedrijfspanden binnen dit BIZ gebied aanslagen hiervoor op te leggen. De inkomsten daarvan worden uitgekeerd aan de stichting BIZ centrum Goor (Stichting). Deze inkomsten kan de stichting besteden om de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling te verbeteren en/of bepaalde activiteiten te kunnen bekostigen.

Tarief BIZ-bijdrage

De BIZ-bijdrage bedraagt per onroerende zaak:

Kalenderjaar20202021202220232024
 € 425,- € 435,-€ 445,-€ 455,-€ 465,-
  • De BIZ-bijdrage is een tijdstipheffing. Dit wil zeggen dat 1 januari van het belastingjaar bepalend is voor wie de belasting betaalt. 
  • De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker. Staat een pand op 1 januari leeg dan betaalt de eigenaar de BIZ-bijdrage.

Draagvlakmeting

In de periode van 17 februari 2020 tot en met 3 maart 2020 17.00 uur kon worden gestemd voor de inwerkingtreding van de BIZ. De meerderheid van de stemgerechtigden heeft zich uitgesproken voor inwerkingtreding van de BIZ. Daarmee is de verordening bedrijveninvesteringszone centrum Goor 2020-2024 rechtsgeldig geworden. 

De draagvlakmeting is onder toezicht van notariskantoor Geurts en Verbeek gehouden. Er zijn 82 stemgerechtigden die een stembiljet hebben ontvangen. De uitslag van de stemming is als volgt:

  • er zijn door de notaris 51 geldige stembiljetten geteld;
  • negenendertig (39) hebben vóór gestemd;
  • twaalf (12) hebben tegen gestemd.

Er is sprake van voldoende draagvlak als:

  • ten minste de helft van de stemgerechtigden zich voor of tegen inwerkingtreding heeft uitgesproken, én
  • ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken.

Activiteiten centrum Goor

Voor activiteiten die uit de opbrengsten van de BIZ worden betaald verwijzen we u naar de stichting BIZ centrum Goor (KvK-nummer 70331073), e-mailadres secretaris@goorcollectief.nl.

Kaart bedrijveninvesteringszone

Hieronder ziet u de kaart van de bedrijveninvesteringszone (rood gearceerd) waarvoor  bedrijfspanden, die geheel of ten dele in het gebied liggen, een BIZ-bijdrage betalen. 

bedrijveninvesteringszone