Eenmalige subsidie cultuur, welzijn en sport

Het college stelt een eenmalige subsidie beschikbaar voor initiatieven die op  korte en/of langere termijn een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de buurt, de wijk of een of meerdere kernen van de gemeente.

Het betreft:

  • Activiteiten die bedoeld zijn om preventie en ondersteuning te bieden bij participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners.
  • Activiteiten en evenementen die bijdragen aan de sociale cohesie, participatie en betrokkenheid van burgers en aan de uitstraling van Hof van Twente.
  • Het betreft een lokaal initiatief uit de gemeente Hof van Twente.
  • De activiteiten moeten in het kalenderjaar 2024 plaatsvinden of opgestart worden.

De subsidieregeling is van toepassing op vrijwilligersorganisaties in de gemeente Hof van Twente. Het betreft verenigingen en stichtingen met een rechtspersoonlijkheid die in hoofdzaak worden gerund door vrijwilligers.

U kunt deze subsidie aanvragen tussen 1 juni en 15 september. U vraagt dan een subsidie aan voor het vólgende jaar. 

Het subsidieplafond is € 26.025,00. De subsidie wordt verstrekt tot het subsidieplafond bereikt is.

De subsidieverdeling vindt plaats op basis van het totaal aantal toegekende aanvragen. Mocht het beschikbare subsidiebedrag niet toereikend zijn, dan worden de toegekende aanvragen naar rato verdeeld.