Subsidies voor investeringen

Bij subsidies voor investeringen wordt een bijdrage geleverd aan het in stand houden van respectievelijk beter toegankelijk maken van specifieke welzijnsaccommodaties (sport, cultuur, jeugd en zorg) die in eigendom zijn van verenigingen en/of stichtingen. 

Indien en voor zover na afweging van de prioriteiten sprake is van een volledige gelijkwaardige prioritering van meerdere aanvragen en er tevens sprake is van het bereiken van het subsidieplafond, wordt het (nog) beschikbare budget naar rato van de subsidiabele kosten verdeeld over de aanvragers.

Bij de beoordeling van aanvragen voor een investeringssubsidie wordt de volgende in zwaarte van gewicht afnemende prioriteitsvolgorde gehanteerd:

  1. Investeringen in relatie tot fusie/gezamenlijk gebruik van accommodaties en waarvan gelijktijdig een andere accommodatie wordt opgeheven;
  2. Groot onderhoud van kapitaalswerken waarvan naar het oordeel van het college de redelijke levensduur is verstreken;
  3. Investeringen in maatregelen duurzaamheid, energiebesparing voor zowel basis- als niet-basisvoorzieningen
  4.  Investeringen in sociale veiligheid en BTB);

In subsidieregel 5 Accommodaties (5a Investeringssubsidie) staan de weigeringsgronden vermeld. De volledige subsidieregel kunt u vinden onder documenten en overige informatie.

U kunt deze subsidie aanvragen tussen 1 juni en 15 september. U vraagt dan een subsidie aan voor het vólgende jaar. 

Het subsidieplafond is € 110.974,00. De subsidie wordt verstrekt tot het subsidieplafond bereikt is.