Vaststelling subsidies voor jaarlijks terugkerende activiteiten

De organisaties die in 2022 een subsidie hebben ontvangen van meer dan € 25.000 zijn verplicht een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen. In deze aanvraag toont de subsidieontvanger aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen hebben plaatsgevonden. Voor de vaststelling van de subsidie moet een aantal stukken worden overlegd. Dit hangt van de hoogte van de ontvangen subsidie af. 

De aanvraag tot vaststelling subsidie 2022 moet uiterlijk 1 juni 2023 door de gemeente zijn ontvangen. 

We behandelen uw aanvraag tot definitieve vaststelling van de subsidie over het jaar 2022 als u deze compleet en op tijd hebt ingeleverd. Het college van B&W zal de aanvraag tot vaststelling beoordelen en vervolgens de subsidie over het jaar 2022 vaststellen.

Lukt het niet om voor 1 juni de vaststelling aan te vragen, wilt u dan contact opnemen met de behandelend ambtenaar om hierover een afspraak te maken?

Aanvraag vaststelling subsidie voor 2022vraagt u met eHerkenning (minimaal niveau EH2+) online aan via het digitale aanvraagformulier, voorzien van de benodigde bijlagen:

Eventueel kunt u ook zonder eHerkenning subsidie aanvragen. U maakt dan gebruik van uw Kamer van Koophandel nummer.

  • Bij subsidies tussen de € 25.000 en € 75.000 moet een activiteitenverslag (jaarverslag) worden meegestuurd.
  • Bij subsidies van meer dan € 75.000 moet een Activiteitenverslag (jaarverslag), Financieel overzicht en een door een accountant opgesteld rapport van feitelijke bevindingen of (indien u dit wenst) een goedgekeurde accountantsverklaring worden meegestuurd.
  • De gevraagde stukken kunnen gelijktijdig met de digitale aanvraag worden meegestuurd.