Cameratoezicht afvaldump

Officiële bekendmaking aanwijzingsbesluit Cameratoezicht milieupleinen, ondergrondse afvalcontainers en oud papierlocaties.

De gemeente Hof van Twente start vanaf half juli 2020 met een proef om camera’s te plaatsen bij milieu-eilanden, ondergrondse afvalcontainers en oud-papierlocaties. Vanaf dat moment kunnen camera’s worden geplaatst op plaatsen waar veel afval bijgeplaatst en/of gedumpt wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom het: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht milieupleinen, ondergrondse afvalcontainers en oud-papierlocaties 2020 vastgesteld.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om plaatsen aan te wijzen waar cameratoezicht mag plaatsvinden, voor een bepaalde periode. Dat staat in artikel 151C van de Gemeentewet en in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Cameratoezicht kan worden toegepast voor extra toezicht op plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn.

De inwoners worden geïnformeerd wanneer er cameratoezicht plaatsvindt. Dat gebeurt door middel van borden op de plekken waar camera’s worden geplaatst.

De hierna volgende gebieden zijn aangewezen als gebied waar cameratoezicht kan plaatsvinden:

Alle milieupleinen, ondergrondse afvalcontainers en oud papierlocaties bestemd voor het inzamelen van afval in de gemeente Hof van Twente

De camerabeelden worden niet langer dan 4 weken bewaard. Behalve wanneer er strafbare feiten op de camerabeelden staan. Dan kunnen de beelden worden gebruikt om die strafbare feiten op te sporen en worden de gegevens gedeeld met de politie.

Voor het privacybeleid van de gemeente Hof van Twente verwijzen wij u naar de website: https://www.hofvantwente.nl/privacy-en-proclaimer.html.

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking (9 juli 2020) en geldt tot en met 31 december 2021.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. U kunt uw bezwaarschrift sturen aan: de burgemeester van de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB te Goor. Klik hier voor meer informatie over het maken van bezwaar en het instellen van een beroep.