Demonstratie of betoging

Wilt u een demonstratie of een andere openbare manifestatie organiseren? Dan moet u dat minstens 7 dagen van tevoren, schriftelijk melden aan de gemeente. De gemeente kan in het belang van de openbare orde en veiligheid voorschriften geven voor uw demonstratie of optocht. De burgemeester is bevoegd om de betoging te verbieden wanneer de handhaving van de openbare orde dat vereist.

Onder een demonstratie verstaat de gemeente: een manifestatie, betoging, vergadering of samenkomst op een openbare plek voor het uiten van een mening, levensovertuiging of godsdienst.

  • Het hoofddoel van de demonstratie moet meningsuiting zijn;
  • De demonstratie moet vreedzaam zijn;
  • De openbare orde mag niet in het geding komen.

Een melding doet u schriftelijk minimaal 7 dagen voordat de betoging plaatsvindt.  Uw melding kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Geef bij uw melding het volgende aan:

  • naam en adres van degene die de betoging houdt;
  • het doel van de betoging;
  • de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;
  • de plaats en, indien van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
  • aantal betrokken personen;
  • maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.