Noord 3 Diepenheim

Begin 2023 werd bekend gemaakt dat de stichting De Warme Huizen bezig is met de ontwikkeling van een plan voor een nieuw verpleeghuis in Diepenheim. Daarbij is verteld dat de gemeente op de aangrenzende gronden rondom de retentievijver woningen mogelijk wil maken. De afgelopen tijd is gewerkt aan een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp voor dit woningbouwplan. Dit voorlopige ontwerp is nu klaar om te bespreken met omwonenden. Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdag 10 oktober 2023.

Woningen voor Diepenheimers

Net als in de rest van het land is er in Diepenheim een grote behoefte aan nieuwe woningen. De huidige raming is dat er tot 2030 ten minste 40 woningen bijgebouwd moeten worden om te voorzien in de lokale behoefte. Daarbij is het wenselijk om ook kansen te creëren voor jongeren (starters) en ouderen (levensloopbestendig) om een geschikte woning te vinden. Voor deze doelgroepen hangt dat ook samen met het streven naar meer betaalbare woningen. 

Om te voorzien in deze behoefte wordt op meerdere locaties in Diepenheim gewerkt aan nieuwe woningbouwplannen. Zo komen er aan de Kerkegaarden nieuwe starterswoningen, wordt het oude stationsgebouw aan de Lindelaan getransformeerd en is er een plan in voorbereiding voor het braakliggende perceel aan de Ruimersdijk/Leusensweide. De huidige woningbouwplannen samen zijn nog niet voldoende om te voorzien in de behoefte de komende jaren. Vandaar dat ook plan Noord 3 wordt voorbereid. Dit plan gaat over de gemeentelijke gronden direct ten westen en noorden van de retentievijver aan de Boinksweide.

Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp

De afgelopen periode is samen met het stedenbouwkundige bureau RHO Adviseurs gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Bij het ontwerp is geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met de bestaande structuur in de wijk. Het gaat over een totaal van 20 woningen, waarvan 9 rijwoningen voor starters, 7 levensloopbestendige rijwoningen en 4 twee-onder-één-kapwoningen. Bij het ontwerpen is geprobeerd om zoveel mogelijk rekening te houden met de bestaande structuur in de wijk. Daarbij gaat het om het behoud van bestaand groen, de opvang en het bergen van hemelwater, een goede verkeerskundige ontsluiting en woningen die qua uitstraling passen bij de bestaande woningen in de omgeving.

Inloopbijeenkomst 10 oktober

Het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp ligt van woensdag 4 oktober tot en met woensdag 1 november 2023 ter inzage. Het ontwerp is hier in te zien en in het gemeentehuis bij de receptie. Heeft u zorgen of ideeën waarvoor aandacht moet zijn in de verdere planvorming dan horen wij dat graag. 

Op dinsdag 10 oktober 2023 is er een inloopbijeenkomst georganiseerd in het Ottenhuis, vlakbij cultuurcentrum Herberg de Pol in Diepenheim (Raadhuisstraat 8). De bijeenkomst is tussen 18:30 uur en 20:30 uur. Er is ruimte om vragen te stellen aan enkele betrokken medewerkers van de gemeente

Schets ontwerp Boinksweide