Handhaving

U kunt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente een verzoek om handhaving indienen. Het indienen van een verzoek om handhaving betekent dat u de gemeente er op wijst dat u vermoedt dat iemand de regels overtreedt. U doet dan een beroep om daartegen op te treden. Een verzoek om handhaving kunt u bijvoorbeeld indienen als er sprake is van een volgende situatie:

  • Strijdig gebruik van percelen of bouwwerken;
  • Bouwen, kappen, slopen zonder vergunning;
  • Overtreding van milieu regels (bijv. bodem, lucht of waterverontreiniging);
  • Reclame-uitingen.

De gemeente bekijkt of er illegaal gehandeld is, doordat de voorgestelde normen in de vergunning bijvoorbeeld zijn overschreden. Aan de hand van de bevindingen wordt beoordeeld of handhavend wordt opgetreden.

Voorwaarden

Om te kunnen verzoeken om handhaving is het noodzakelijk dat u bent aan te merken als belanghebbende. Onder een belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Indien het bijvoorbeeld een bouwwerk betreft dat gebouwd is zonder bouwvergunning kunnen de buren aangemerkt worden als belanghebbende.
 
Om te beoordelen of u aan te merken bent als belanghebbende kunnen wij een anoniem verzoek om handhaving niet in behandeling nemen. Tijdens de behandeling van uw verzoek worden uw belangen en die van degene op wie de klacht betrekking heeft tegen elkaar afgewogen.

Aanvragen

Een verzoek om handhaving vraagt u schriftelijk aan. Uw verzoek kunt u per post versturen aan gemeente Hof van Twente - t.a.v. het college van burgemeester en wethouders - Postbus 54 - 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Het verzoek moet voorzien zijn van:

  • uw naam en adresgegevens;
  • het onderwerp waarop handhaving wordt gevraagd;
  • uw handtekening.

Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, toezicht en handhaving Hof van Twente 2017

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 31 oktober 2017 de Kwaliteitsverordening Vergunningverlening, Toezicht en handhaving Hof van Twente 2017 vastgesteld. De kwaliteitsverordening treedt in werking  op 16 november  2017.  Kern van de verordening is dat op landelijk niveau opgestelde normen voor uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht zijn vastgelegd in een eigen gemeentelijke verordening. Hiermee wordt duidelijk hoe milieutaken door of in opdracht van de gemeente door de Regionale Uitvoering Dienst (per 1 jan 2019 de Omgevingsdienst Twente) worden uitgevoerd.