Omgevingsvergunning - melden start werkzaamheden

Nadat u een omgevingsvergunning heeft gekregen en deze in werking is getreden, kunt u starten met de werkzaamheden. U dient de start en de beëindiging van uw werkzaamheden vooraf aan de gemeente te melden. De gemeente houdt toezicht op bouwwerken. Daarbij wordt gecontroleerd of er vergunning is verleend en dat er wordt gebouwd volgens de verleende vergunning.

Indien de werkzaamheden zonder vergunning of niet volgens de gestelde voorschriften plaatsvinden kan de gemeente een handhavingstraject opstarten.

De Omgevingsdienst Twente (ODT) houdt toezicht op inrichtingen (in het kader van de Wet milieubeheer). Daarbij wordt gecontroleerd of er vergunning is verleend en dat de inrichting volgens de verleende vergunning of melding in werking is. De melding kunt u indienen via info@odtwente.nl

Indien de inrichting niet volgens de gestelde voorschriften in werking is, dan wordt het dossier van de ODT (na een eerste ambtelijke waarschuwing) overgedragen en kan de gemeente een handhavingstraject opstarten.

  • Bouwen
  • Slopen
  • Werk of werkzaamheden uitvoeren (aanleg)
  • Monumenten
  • Kappen
  • Brandveilig gebruik
  • Bodemsanering
  • Puin breken
  • Snoeihout verbranden
  • Handhaving

Nadat de werkzaamheden volgens de vergunning zijn voltooid dient u dit aan de gemeente te melden. De gemeente kan dan met u een afspraak maken om een eindcontrole uit te voeren. Heeft u van de gemeente een aanschrijving ontvangen en heeft u de overtreding beëindigd, dan moet u dit ook melden. De gemeente kan dan het handhavingstraject beëindigen.

De start of beëindiging van uw werkzaamheden kunt u online melden via het digitale aanvraagformulier. Zorg dat u het kenmerk van uw vergunning of correspondentiebrief bij de hand heeft bij uw melding.