Spoorpark Goor

Het Spoorpark in Goor op de rails! 

Inmiddels is de bouw van de woningen/appartementen begonnen en wordt de invulling van het Spoorpark zichtbaar. Het definitieve ontwerp van de inrichting van de Roerdompstraat en de Van Kollaan vindt u hieronder. Ook de reacties die zijn binnengekomen kunt u op deze pagina vinden. 

Inloopavond 20 december

Op dinsdagavond 20 december van 19:00 tot 20:00 uur is er een inloopbijeenkomst bij de Jumbo in Goor. Buurtbewoners ontvangen een uitnodiging. Ook belangstellenden zijn van harte welkom. Tijdens de inloopavond wordt een toelichting gegeven op de plannen. De aannemer, landschapsarchitect en gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. 

Start werkzaamheden

Als de vorst geen roet in het eten gooit start in de week van 9 januari 2023 de aannemer BAM en Siers in opdracht van de NUTS partijen met de aanpassing van de waterleiding en de gasaansluitingen. In de week van 6 februari 2023 start TWW met het verwijderen van de verharding en vernieuwen riolering ter hoogte van de kruising Van Kollaan – fietspad bij de brandweerkazerne. 

Afronding werkzaamheden

De werkzaamheden Roerdompstraat – Van Kollaan worden uiterlijk in juli 2023 afgerond. Rond de zomer 2023 worden de eerste woningen van de ontwikkelaar opgeleverd. De werkzaamheden in het park volgen in het tweede deel van 2023 en lopen door tot voorjaar 2024 in verband met het plantseizoen.

Definitief ontwerp straten, riolering en parkeerplaatsen

Het ontwerp van riolering, straten en parkeren is nu definitief vastgesteld door het college van B&W. De eerder binnengekomen reacties en antwoorden van het college zijn vast gelegd in een reactienota zijn hier in te zien.

Gescheiden rioolstelstel

In het definitieve ontwerp is opgenomen dat er een gescheiden rioolstelsel komt. Vuil water en regenwater worden door verschillende buizen afgevoerd. Regenwater komt in infiltratiebuizen en vloeit zo terug in de bodem om droogte tegen te gaan. Het vuile water gaat via een rioolbuis naar de waterzuivering.  

Bestrating en parkeren

De bestrating van de wegen wordt vernieuwd en krijgt dezelfde uitstraling  als de Patrijzenstraat. De wegbreedtes en voorzieningen zijn afgestemd met de hulpdiensten en voldoen aan de gestelde eisen. Aan de Roerdompstraat komen parkeerplaatsen zodat niet meer op straat geparkeerd wordt. In de Van Kollaan en aan de kant van het park komen ook parkeerplaatsen als straks de oude parkeerplaats van de Jumbo niet meer te gebruiken is. Al deze parkeerplaatsen worden ook water infiltrerend gemaakt om zoveel mogelijk water in het gebied vast te houden zonder overlast in de huizen te krijgen.

Onderstaande links leiden naar:

Voorlopig ontwerp Spoorpark

Het schetsontwerp van het Spoorpark is inmiddels uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp willen wij graag bespreken met de omgeving en de toekomstige gebruikers. Op dit voorlopig ontwerp mag u (nogmaals) reageren en uw wensen en verwachtingen aangeven via onderstaand reactieformulier. Reageren is mogelijk tot uiterlijk 16 januari 2023. Met uw inbreng wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat opnieuw ter inzage wordt gelegd. Uiteindelijk is de aanleg van het park in 2023 gepland.

Hulp van leerlingen van de Waerdenborch

Het schetsontwerp voor een biodiverse en klimaatbestendige inrichting van het park heeft ter inzage gelegen van 25 mei tot en met 7 juni 2022. Tijdens de inloop op 24 mei waren de buurtbewoners positief over de schets. Er zijn nog geen aanmeldingen binnengekomen om mee te denken over verdere inrichting van het park. Wel is bij tweedejaars leerlingen van voortgezet onderwijs De Waerdenborch uit Goor een opdracht uitgezet. De leerlingen zijn enthousiast over de opdracht. Ze mogen input leveren voor de invulling van het ‘belevingspad’ door het park. Ook werken de leerlingen de informatieborden met QR-codes uit. Op de informatieborden komt uitleg over biodiversiteit en de historie van de plek. Stichting Historisch Goor, TWW en gemeente begeleiden de leerlingen.