Spoorpark Goor

Het Spoorpark is een plek waar nieuwbouwwoningen, parkeerplaatsen en groen een plaats krijgen. Een mooie samenwerking tussen de gemeente Hof van Twente en Carbo Property onder leiding van Rob Knobben. Het gaat om 23 huurwoningen die samen met het park het voormalige treinstation opnieuw laten leven. De oude spoorlijn Nijverdal – Neede, aangelegd om de Twentse Stoomblekerij Goor spullen te leveren, liep dwars door het projectgebied. Hierdoor komen in het ontwerp van het Spoorpark historische onderdelen terug in combinatie met aansluiting op het nu. De nieuwe bewoners hebben hun huis in tussen betrokken. De werkzaamheden voor het park starten deze maand. De verwachte oplevering zal plaatsvinden in juni 2024.

Start werkzaamheden park september 2023
Start werkzaamheden park september 2023.

Historie

Om de historie van de oude spoorlijn van Goor terug te laten komen in het Spoorpark gebruikt het ontwerp kenmerkende onderdelen van het oude spoor. Om dit extra duidelijk te maken zullen er informatiezuilen worden geplaatst. Deze zuilen bevatten informatie over het verleden en een QR code. Deze QR code verwijst naar een informatieve website over de historie. Het heden en verleden worden doormiddel van het belevingspad samengebracht.

Klimaatadaptatie

Gescheiden rioolstelstel
Er is een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Vuil water en regenwater worden afgevoerd door verschillende buizen. Regenwater komt in infiltratiebuizen en stroomt zo terug in de bodem om droogte tegen te gaan. Het vuile water gaat via een rioolbuis naar de waterzuivering.  

Bestrating en parkeren
Het wegdek is vernieuwd en voldoet aan de eisen van deze tijd. Aan de Roerdompstraat zijn parkeerplaatsen gemaakt, hierdoor hoeft er niet meer op straat geparkeerd te worden. In de Van Kollaan en aan de kant van het park komen ook parkeerplaatsen. Dit gebeurt wanneer de oude parkeerplaats van de Jumbo niet meer te gebruiken is. Alle nieuwe parkeerplaatsen worden waterdoorlatend gemaakt. Dit zorgt voor een goede afvoer van water en voorkomt dat de straten blank komen te staan en de huizen wateroverlast ervaren.

Duurzaamheid

Er is een toets uitgevoerd op alle materialen die zijn vrijgekomen tijdens de sloop. De materialen die zijn goedgekeurd voor hergebruik zijn meegenomen bij het ontwerpen van het Spoorpark. Zo worden trottoirtegels gebruikt om een muur op te metselen of een bankje te maken. Corte stalen bloembakken worden omgevormd en krijgen een treinrails uitstraling. Gekapte bomen worden hergebruikt als speeltoestel binnen het beleving pad door het park.

Door het opstellen van een materialenpaspoort borgen we de circulariteit. Waarmee ook getoetst wordt of bij einde levensduur de hergebruikte materialen nog steeds herbruikbaar zijn en hoe. Duurzaamheid is namelijk niet alleen naar nu kijken, maar vooral ook naar de toekomst.

Vergroten biodiversiteit

Door het gebruik van verschillende vaste planten, struiken en (fruit)bomen, ontstaat er een aantrekkelijke leefruimte voor insecten, vogels, bijen en vlinders. Stedelijke bewoners die lange tijd geen ruimte  hadden om hier te wonen. Door de wadi in te zaaien met een kruidenmengsel levert deze ook een belangrijke bijdrage aan een gezonde bodem. Zo vergroot de wadi de infiltratiecapaciteit, heeft het een zuiverende werking en draagt het bij aan vergroting van de biodiversiteit. Om de biodiversiteit echt te vergroten is het belangrijk om het Spoorpark te verbinden met andere groene stroken. Zo ontstaat er een groen lint door Goor waarbinnen insecten, vogels, vlinders en andere dieren zich vrij bewegen.

Op Waarneming.nl is gekeken naar diersoorten die ooit hier gezien zijn, wanneer dit voor het laatst was en waar ze gezien zijn in Goor. Daarna is gekeken naar diersoorten die de inrichting mogelijk kunnen bedienen en daarmee kunnen aantrekken/versterken.

  • Gewone dwergvleermuis. Om het leefgebied van de gewone dwergvleermuis groter te maken heeft het Spoorpark de volgende maatregelen nodig: Inheemse planten, vleermuis kasten en speciale verlichting geschikt voor vleermuizen.
  • Gierzwaluw. Samen met Stichting Hofvogels wordt er een leefomgeving gemaakt om deze bijzondere zwaluw te verbinden aan het park. Dit zal voor het grootste deel door nestkasten gebeuren. 
  • Egel. Het verkeer is doodsoorzaak nummer 1 van de egel. Daarom is er als doel gesteld de egel te helpen met de uitbreiding van haar leefgebied. De egel wordt geholpen met inheemse planten en egelhuisjes.
  • Vlinders, kevers, bijen en wespen. Inheemse planten zorgen voor de vergroting van het leefgebied. Naast inheemse planten wordt er ook gezorgd voor een insectenhotel en een broedhoop van snoei- en maaiafval.


Dwergvleermuis, gierzwaluw, egel en vlinder.

Maatschappelijke verbinding

Mobiliteit
Bij een gezonde verbinding hoort ook het makkelijker maken van de mobiliteit. Makkelijk thuiskomen of weggaan omdat de verbinding goed is en er voldoende parkeergelegenheid en bewegingsruimte is. Het Spoorpark zorgt hier voor en is een verbindende factor tussen het TSB terrein met de Jumbo en daarna met het centrum van Goor. Daarom wordt het park ingericht als verbindingsroute voor fietsers tussen de bepaalde stapstenen binnen Goor. 

Veiligheid
Het Spoorpark wordt overzichtelijk en gaat geen verborgen plekken bevatten. Het beplantingsplan wordt zo afgestemd dat het park een overzichtelijk maar toch aangeklede uitstraling krijgt. Ook zal er dynamische verlichting worden gebruikt. Zo wordt er verlicht op de plek waar mensen zich bevinden. Deze aanpassingen vergroten de veiligheid en het veiligheidsgevoel, waardoor het park een prettige omgeving zal worden. 

Belevingspad
Wie het zijspoor durft te nemen kiest straks in het Spoorpark voor het belevingspad. Een pad met veel afwisseling, zodat tijdens de tocht de zintuigen worden geprikkeld. Op het pad bevinden zich onderdelen waar kinderen avontuurlijk en natuurlijk kunnen spelen. De verschillende sporen kruisen elkaar op de wissels. Een enkele keer ontstaat er hierdoor een ‘tussenstation’. Dit tussenstation is een verblijfgebied voor mensen, waar ontmoeting kan plaatsvinden en buurtactiviteiten gehouden kunnen worden. Denk hierbij aan vaste openbare barbecues, picknickbanken of een plek waar een tijdelijke overkapping van gemaakt kan worden tijdens buurtfeesten.

Hulp van leerlingen van de Waerdenborch
Tweedejaars leerlingen van De Waerdenborch uit Goor hebben een opdracht uitgevoerd. De leerlingen waren erg enthousiast over de opdracht. Ze mochten ideeën geven over de invulling van het ‘belevingspad’ door het park. Ook hebben de leerlingen de informatieborden met QR-codes uitgedacht. Zo kan er bij de oude spoorlijn informatie worden gevonden over de historie van het gebied. Bij het waterspoor ontdekken parkgebruikers hoeveel water er wordt opgevangen en waarom dat zo belangrijk is. Langs de natuurlijke sporen vertellen de borden meer over de insecten en vogels uit het gebied. Stichting Historisch Goor, TWW en gemeente Hof van Twente hebben de leerlingen begeleid. 

Subsidies
Dit unieke Spoorpark is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van verschillende partijen. Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), Waternet en de provincie Overijssel hebben bijgedragen aan het robuuste en klimaatbestendige water ontwerp. De subsidie klimaatadaptatie van de provincie Overijssel, de subsidie natuur en milieu van de provincie Overijssel en de klimaatsubsidie van Waterschap Vechtstromen. Projectbureau BAS heeft een bijdrage geleverd aan de aanpak van de bodemasbestsanering. Al deze bijdragen en integrale aanpak hebben geleid tot een uniek plan op het gebied van nieuwbouw, waterberging, klimaatadaptatie, duurzaamheid, biodiversiteit en maatschappelijke verbinding.  

Onderstaande links leiden naar: