Beheer openbare ruimte

Grip op beheer

De openbare ruimte kent veel verschillende elementen zoals het openbaar groen, wegen, straatmeubilair en verlichting. Al deze elementen vormen samen één geheel. Hoe dat geheel eruit ziet bepaalt hoe u de openbare ruimte beleeft. De gemeente vindt dit belangrijk, want het gaat om uw dagelijkse leefomgeving.

Het gemeentebestuur heeft de afgelopen periode de samenhang van al die elementen in uw leefomgeving vastgelegd in een integrale visie op het beheer: ‘Grip op Beheer’. 

Om eenduidig én duidelijk over het onderhoud van die openbare ruimte te kunnen communiceren is er een beeldkwaliteitsplan, genaamd ‘Beheer op beeldkwaliteit’ opgesteld. Hierin staat op welk kwaliteitsniveau de elementen in de openbare ruimte, die voor uw leefomgeving van belang zijn, worden onderhouden. De gemeenteraad heeft eind 2013 beide plannen vastgesteld en daarbij aangegeven dat het onderhoud op kwaliteitsniveau ‘basis (B)’ onderhouden moet worden. Wat dat niveau ‘basis (B)’ precies betekent, is verwoord in beelden: het beeldkwaliteitsplan. 

Zie ook de visie ‘Grip op beheer’ en het plan ‘Beheren op Beeldkwaliteit’.

In het beeldkwaliteitsplan zijn voor alle elementen in uw leefomgeving verschillende kwaliteitsniveaus benoemd voor het onderhoud van de openbare ruimte. Deze niveaus zijn door middel van foto’s verduidelijkt, zodat voor iedereen duidelijk is wat we verstaan onder niveau A, B (basis), C, etc.

De gemeente wil u als inwoner graag betrekken bij de aanleg en het onderhoud van de openbare ruimte. Door bijvoorbeeld samen te werken aan projecten of onderhoudswerk bij u in de buurt kan een hoger niveau van de beleving van de openbare ruimte worden bereikt. In een later stadium willen wij u uitgebreider informeren over de inhoud van de visie ‘Grip op beheer’ en het beeldkwaliteitsplan. Wij staan open voor overleg met u over hoe wij tot een vorm van samenwerking kunnen komen als het gaat om de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. 

Bijlagen