Restgronden

Grenst uw eigen perceel aan een klein perceel grond van de gemeente, dan kunt u deze restgronden kopen. Het huren van restgrond is alleen nog mogelijk bij huurwoningen. 

Om welke gronden gaat het?

Restgronden zijn stroken grond in de openbare ruimte. De grond grenst aan particulier bezit en ligt binnen de bebouwde kom. Daarbij mag de grond vanwege het karakter en de situering geen rol van betekenis spelen voor de openbare ruimte en maatschappelijk belang.  

Koop of huur?

Koop

De verkoopprijs voor restgrond tot 200 vierkante bedraagt € 80 per vierkante meter (prijspeil 1-1-2023) exclusief overdrachtsbelasting en exclusief kosten koper. 

De verkoopprijs voor restgrond groter dan 200 vierkante meter wordt vastgesteld op 50% van de dan geldende verkoopprijs per vierkante meter. Tot 200 vierkante meter bedraagt de dan geldende verkoopprijs per vierkante meter. En voor de aanvullende vierkante meters boven de 200 vierkante meter wordt dan 50% van de dan geldende verkoopprijs per vierkante meter berekend

Huur

Het huren van restgrond is alleen nog mogelijk bij huurwoningen. De gemeente hanteert voor restgronden een vaste huurprijs van € 2 per vierkante meter per jaar met een minimale huurprijs van € 25 per jaar. 

De verhuurprijs voor restgrond groter dan 200 vierkante meter wordt vastgesteld op 50% van de dan geldende verhuurprijs per vierkante meter. Tot 200 vierkante meter bedraagt de dan geldende verhuurprijs per vierkante meter. En voor de aanvullende vierkante meters boven de 200 vierkante meter wordt dan 50% van de dan geldende verhuurprijs per vierkante meter berekend.

Een huurovereenkomst is persoonsgebonden. 

Aanvragen

  • Wanneer u restgrond  wilt kopen of huren dient u een aanvraagformulier voor koop of huur in.
  • Het ingevulde aanvraagformulier kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.
  • Per individueel perceel beoordeelt de gemeente aan de hand van de verschillende criteria (ruimtelijke ordening, kabels en/of leidingen, belangen van derden) of een perceel restgrond voor verkoop in aanmerking komt.
  • Voldoet het verzoek aan de criteria, dan kan de verzoeker het perceeltje grond van de gemeente onder voorwaarden aankopen of huren.
  • De behandeling van uw verzoek duurt maximaal 8 weken.

Inwoners van de gemeente die een stuk (rest)grond willen kopen of huren kunnen hiervoor schriftelijk een verzoek indienen. Een verzoek wordt getoetst op criteria en voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de Beleidsnotitie restgronden Hof van Twente (vastgesteld op 1 oktober 2019).

Beëindigen

Het beëindigen van de huur van gemeentegrond zal schriftelijk moeten gebeuren of via een emailbericht aan info@hofvantwente.nl.