Woonbeleid

Woonvisie Hof van Twente 2021-2025

Op 14 december 2021 is de Woonvisie Hof van Twente 2021-2025 door de gemeenteraad vastgesteld. In de gemeente Hof van Twente is het goed wonen, werken, recreëren en vertoeven. Een groene, landelijke gemeente met levendige kernen. De ambitie is: voor iedere inwoner een passende woning. Dit betekent niet alleen dat we de huidige woningvoorraad optimaal moeten benutten, maar ook dat er gericht woningen bijgebouwd moeten worden. Dit vraagt om flexibiliteit en maatwerk, waarbij we de landelijke kwaliteit van de gemeente waarborgen. 

In de Hof werken we aan: 

  1. Versnelling van de woningbouwproductie. 
  2. Meer betaalbare woningen realiseren. 
  3. Passende huisvesting realiseren voor jongeren en de ouder wordende bevolking en zorgen voor meer doorstroming op de woningmarkt.
  4. Energieneutraal in 2035 en de bestaande woningvoorraad verder verduurzamen.
  5. Leefbaarheid en vitaliteit waarborgen in de kernen en het buitengebied. 
  6. Bouwen aan een inclusieve samenleving.

Over de volle breedte van de woningmarkt is behoefte aan woningen. Daarnaast streven we naar een gevarieerd woningaanbod in wijken en buurten. 

Link doc.

Woningbouwprogramma

In de Woonvisie is het woonbeleid voor de komende jaren vastgelegd. Het bevat geen programmering wat betreft aantallen en typen woningen. Dat gebeurt in het Kwalitatief woningbouwprogramma Hof van Twente. 

De ambitie is: voor iedere inwoner een passende woning. Dit programma is een uitwerking van de minimale behoefte aan verschillende woningtypen per kern. 

Regionale Woonagenda Twente

De 14 Twentse gemeenten hebben samen met de 18 in WoON verenigde Twentse woningcorporaties en de Provincie Overijssel de Regionale Woonagenda Twente 2021-2025 opgesteld. 
Het doel van deze Woonagenda is een woningmarkt waar vraag en aanbod in evenwicht zijn. Dat doet de provincie Overijssel niet alleen samen met de gemeenten, maar ook met de woningcorporaties, partners uit de bouwwereld en projectontwikkeling.

Bekijk de Regionale Woonagenda Twente op de website van Provincie Overijssel.

Woondeal Twente 

Er moeten meer en betaalbare woningen komen voor het groeiende aantal huishoudens in Nederland. In de Woondeal Twente hebben provincie Overijssel en de gemeenten, gesteund door het Rijk, corporaties en marktpartijen, afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen en de betaalbaarheid daarvan:

In Twente is het doel om tot en met 2030 ten minste 14.100 woningen te bouwen. Dit aantal wordt met name gehaald door in te zetten op Sleutelprojecten. In Hof van Twente zijn dat de projecten:

  • Op Stoom – Goor
  • Markelo Noord
  • Schoollocaties Delden
  • Boinksweide – Diepenheim.

Gemeenten streven naar minimaal 30% sociale huur en betaalbare woningen voor huishoudens met een middeninkomen.

Bekijk de Woondeal Twente op de website van het Aanjaagteam Woningbouw Overijssel.