Woonbeleid

Regionale Woonvisie Twente

De 14 Twentse gemeenten hebben samen met de 18 in WoON verenigde Twentse woningcorporaties en de Provincie Overijssel de Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 “Natuurlijk…Wonen in Twente!” opgesteld. In december 2014 hebben alle partijen ingestemd met deze visie. De regionale woonvisie geeft de gezamenlijke uitgangspunten weer, waarmee de lokale woonafspraken en keuzes in lijn zijn. In de regionale woonvisie is opgenomen dat de betrokken partijen er van doordrongen zijn dat de grote groei niet meer aan de orde is. De naderende bevolkingskrimp in Twente is in sommige gemeenten nu al merkbaar. De grote opgave ligt vooral in het toekomstgeschikt maken en houden van de bestaande woningvoorraad. Daarvoor is een goede onderlinge afstemming en samenwerking tussen de betrokken partijen noodzakelijk.  

De belangrijkste speerpunten van beleid zijn: 

 • “Wonen voor iedereen”, dat wil zeggen voldoende en gevarieerd aanbod en het huisvesten van aandachtsgroepen. 
 • “Elke woning moet raak zijn” waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad de grote opgave is met name op het terrein van duurzaamheid en levensloopgeschiktheid.  
 • “Elke woonlocatie moet raak zijn” waarbij vernieuwing en inbreiding boven uitbreiding gaat. 
 • “Regionale samenwerking” vanuit een gezamenlijk belang bij de aanpak van woonopgaven.   

In de regionale woonvisie wordt prominent ingezoomd op bestaand bebouwd gebied en de binnenstedelijke vernieuwing, waarbij specifieke aandacht nodig is voor de particuliere woningvoorraad. Na het algemene visiedeel wordt nader ingezoomd op een aantal thema’s waaronder de huisvesting van asielzoekers en arbeidsmigranten, en vrijkomend vastgoed in het buitengebied. Deze thema’s spelen niet in alle gemeenten in dezelfde mate. Betreffende gemeenten kunnen de gedachten en krachten bundelen op deze specifieke thema’s.   

Download de Regionale Woonvisie Twente 2015-2025

Woonagenda Hof van Twente

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking  getreden. Daaruit volgt dat gemeenten dienen te beschikken over actueel woonbeleid. In december 2014 is de Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 “Natuurlijk…Wonen in Twente!” vastgesteld. in 2015 is het nieuwe woonbeleid voor Hof van Twente ontwikkeld. Hierin zijn onder andere de uitgangspunten uit de Regionale Woonvisie vertaald naar lokaal beleid. Het nieuwe woonbeleid is een compact document waarin de speerpunten op het gebied van “wonen” staan met daaraan gekoppeld de beleidsrichtingen. Zo wordt flexibiliteit behouden en kan er optimaal maatwerk worden geleverd in de snel veranderende woningmarkt. Dit nieuwe woonbeleid noemen we dan ook “Woonagenda Hof van Twente”. Op 22 maart 2016 heeft de gemeenteraad de Woonagenda vastgesteld.

In juni 2015 is onder de inwoners van Hof van Twente een grootschalig woonwensenonderzoek gehouden. De resultaten zijn opgenomen in zogenaamde “factsheets”. Deze vormen mede de onderbouwing van het beleid. 

In de Woonagenda staan de volgende vier speerpunten vermeld die de komende jaren nader worden uitgewerkt: 

 • “Inzet op de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en de kernen”.  Met een stabilisatie en mogelijke afname van het aantal huishoudens in het verschiet (in de prognose voorzien vanaf 2025), is het van belang nu al in te zetten op het op niveau houden van de kwaliteit van de woningvoorraad en de leefbaarheid in de verschillende kernen en in het buitengebied. Daarbij gaat het onder andere om (steden)bouwkundige kwaliteit, duurzaamheid, voorzieningen en sociale cohesie.  
   
 • “Optimaal en via maatwerk benutten van de ruimte voor uitbreiding van de woningvoorraad”.  De huidige prognoses laten zien dat er behoefte is aan groei met zo’n 700 woningen tot 2025 (vanaf 2015). De verwachting is dat het merendeel van die groei voor 2020 plaatsvindt en dat het aantal huishoudens daarna stabiliseert, om voorbij 2025 langzaam te gaan afnemen. Omdat de huidige markt ontspannen is en er is her en der nu al sprake is van leegstand, zal de gemeente niet alle nieuwbouw voor 2020 realiseren. Omgerekend 70 woningen per jaar (in lijn met de Woonafspraken Twente) tot 2025 is een reëel programma. Bij de invulling van dit programma zullen de woonwensen zo goed mogelijk worden gehonoreerd. De gemeente kiest voor flexibiliteit in locaties en programma, zodat ingespeeld kan worden op de actuele vraag. Inbreiding gaat voor uitbreiding. 
   
 • “Aandacht hebben voor goede woonmogelijkheden voor groepen die (mogelijk) zorg nodig hebben.  Uit de factsheets blijkt dat er in de gemeente Hof van Twente een opgave ligt in een passende huisvesting van senioren. Het is van belang dat deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig en prettig kunnen blijven wonen. Dat vraagt om het aanpassen van woningen, om nieuwbouw van geschikte woningen en om vormen van beschermd wonen. Ook de beschikbaarheid van (zorg- en welzijns-) voorzieningen is essentieel. 
   
 • “Het huisvesten van urgente groepen woningzoekenden”.  Een belangrijke en groeiende groep vormen de statushouders. De gemeente wil voldoen aan de (toekomstige) taakstelling voor de huisvesting van statushouders.  

Download de Woonagenda Hof van Twente 

Download de factsheets behorende bij de Woonagenda Hof van Twente

Woningbouwprogramma

Er vindt regelmatig een prioritering plaats van het woningbouwprogramma. Het woningbouwprogramma betreft een dynamische lijst die regelmatig bijgesteld zal worden. Het nieuwe woningbouwprogramma zal binnenkort op deze pagina geplaatst worden. (lente/zomer 2021)