Planschade

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden, op aanvraag een tegemoetkoming in de schade kan krijgen.

Een paar voorbeelden van planschade:

  • Het uitzicht vanuit uw huis verandert door de bouw van nieuwe woningen
  • Naast uw woning wordt een doorgaande weg aangelegd
  • De functie of het gebruik van uw eigendom wordt gewijzigd of beperkt.

De schade dient een gevolg te zijn van een oorzaak als bedoeld in artikel 6.1 tweede lid Wro (bijvoorbeeld bestemmingsplanherziening of buitenplanse ontheffing). Een aanvraag om vergoeding van planschade moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders met gebruikmaking van dit formulier. Bij voorbaat wijst het college de aanvrager erop dat voor het behandelen van de aanvraag een drempelbedrag van € 300,00 verschuldigd is.

Download het formulier Aanvraag tegemoetkoming planschade.