Omgevingsvergunning - activiteit kappen

Voor het kappen van een boom of houtopstand op uw perceel heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘vellen van een houtopstand’ nodig. In sommige gevallen mag u kappen zonder vergunning. De vergunning kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar/zakelijk gerechtigde of door iemand die door de eigenaar/zakelijk gerechtigde gemachtigd is. Een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘vellen van een houtopstand’ vraagt u online aan via het omgevingsloket en in ieder geval zijn de volgende gegevens vereist:

 • Een situatieschets met daarop aangeven de locatie van de te kappen bomen of houtopstand;
 • Elke boom of houtopstand moet op de situatieschets aangegeven worden met een nummer;
 • Per genummerde boom of houtopstand moet achtereenvolgens worden vermeld.
  1. de soort houtopstand
  2. de locatie van de houtopstand op het voor-, zij- dan wel achtererf;
  3. de diameter in centimeters, gemeten op 1,30 meter vanaf het maaiveld;
  4. de mogelijkheid tot herbeplanten met welke soort en op welke locatie.
 • De reden om te kappen;
 • Een overzicht van de overige vergunningen, ontheffingen of toestemmingen die nodig zijn voor de realisatie van een project.

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd.

Omgevingsvergunning "activiteit kappen"€113,10

Voor iedere activiteit worden afzonderlijk kosten in rekening gebracht. Maakt u gebruik van meerdere activiteiten dan worden de bijbehorende kosten bij elkaar opgeteld.

Onder de volgende voorwaarden mag een boom die binnen de bebouwde kom 'houtopstanden' staat gekapt worden zonder vergunning:  

 • De dwarsdoorsnede van de boom binnen de bebouwde kom “houtopstanden” mag niet meer zijn dan 30 cm (94,2 cm omtrek), gemeten op 1,30 meter boven het maaiveld; 
 • De boom mag geen onderdeel uitmaken van een groeps-, rij- en/of singelbeplanting; 
 • Het kappen zonder vergunning geldt niet voor bomen die op de monumentale bomenlijst staan en bomen die eigendom zijn van de overheid; 
 • Een coniferenhaag mag altijd zonder vergunning worden gekapt.