Omgevingsvergunning - intrekken

Op uw verzoek kan de gemeente een omgevingsvergunning intrekken. Voor het intrekken van een omgevingsvergunning dient u in ieder geval de volgende gegevens te overleggen:

  • registratienummer van de vergunning die (gedeeltelijk) moet worden ingetrokken;
  • daarnaast moet uw brief zijn voorzien van een datum en uw handtekening;
  • de reden waarom u de vergunning wilt intrekken;
  • dieraantallen etc. (milieu- activiteiten) die komen te vervallen.

Een omgevingsvergunning kan ook op initiatief van de gemeente worden ingetrokken. Voordat de gemeente een omgevingsvergunning intrekt, sturen wij eerst een brief met ons voornemen de vergunning in te trekken. Daarop kunt u een reactie (zienswijze) indienen. Daarna volgt een definitief besluit.

Voor het intrekken van een omgevingsvergunning geldt dezelfde procedure als de procedure die voor de verlening van de omgevingsvergunning is gebruikt. Bij een reguliere procedure geldt een termijn van 8 weken. Bij een uitgebreide procedure 26 weken. Afhankelijk van de aangevraagde activiteiten worden voor het intrekken van een omgevingsvergunning kosten in rekening gebracht.

Het intrekken van een omgevingsvergunning vraagt u een schriftelijk aan bij het bevoegd gezag. In de meeste gevallen is dat het college van B&W van de gemeente Hof van Twente. Uw verzoek kunt u per post versturen aan: gemeente Hof van Twente - t.a.v. het college van B&W - Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.