Omgevingsvergunning - milieu of melding agrarische bedrijven

Het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw, het Besluit mestbassins, het Lozingenbesluit bodembescherming en het Besluit lozingen open teelt en veehouderij zijn vervallen en opgenomen in het Activiteitenbesluit. Ook vallen intensieve veehouderijen tot de IPPC-grens (40.000 stuks pluimvee, 2000 vleesvarkens of 750 zeugen) onder het Activiteitenbesluit.

Veel bedrijven vallen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit en is het in de meeste gevallen niet nodig een vergunning aan te vragen, maar is het indienen van een melding voldoende.

Daarnaast hebben bedrijven voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit toestemming nodig van de gemeente, voordat ze kunnen starten met de activiteiten. Deze toestemming vooraf wordt de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) genoemd. Het doel van de OBM is dat de gemeente vooraf instemt met het starten van een specifieke activiteit op een specifieke locatie. De OBM bestaat uit een toestemming of een weigering. Er worden geen voorschriften aan de OBM verbonden. Voor bepaalde activiteiten is een melding Activiteitenbesluit èn een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig.

Of u een vergunning nodig hebt, een melding moet doen en/of een OBM nodig hebt, hangt af van de activiteiten en de effecten van de activiteiten op het milieu. Dit wordt duidelijk door het invullen van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Als hieruit blijkt dat u meldingsplichtig bent, kunt u de melding via de module automatisch doorsturen naar de gemeente.

De AIM informeert u ook als u activiteiten hebt geselecteerd waarvoor een OBM is vereist. Als blijkt dat u een vergunning nodig  bent en dus niet onder het Activiteitenbesluit valt, dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket. Voor meldingen Activiteitenbesluit, Omgevingsvergunning beperkte milieutoets of Omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu worden geen leges in rekening gebracht.