Omgevingsvergunning - vooroverleg

Voordat u een aanvraag om vergunning indient adviseren wij u een vorm van vooroverleg met de gemeente. In het vooroverleg kunt u aangeven wat uw plannen zijn en kunnen wij onderzoeken of uw plannen haalbaar zijn. Tevens kunnen wij met u meedenken en aangeven voor welke activiteiten u een vergunning aan moet vragen. U kunt hier zelf ook al naar kijken via de vergunningencheck van het omgevingsloket. Gemeente Hof van Twente kent de volgende drie vormen van vooroverleg.

 

Als u nog geen uitgewerkt plan heeft dan kunt u vrijblijvend een oriënterend gesprek aanvragen. U wilt bijvoorbeeld informatie inwinnen over het welstandbeleid, de voorschriften van het bestemmingsplan of de indieningsvereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Voor een oriënterend gesprek kunt u een afspraak maken via 0547 – 85 85 85.

Bij een principeverzoek vraagt u schriftelijk aan de gemeente of uw plannen haalbaar zijn. Het gaat dan over initiatieven die niet passen binnen de bestaande bestemmingsplannen. Wij beoordelen of we medewerking kunnen verlenen aan uw plan door af te wijken van de regels. U krijgt schriftelijk bericht van de gemeente over de haalbaarheid van uw verzoek. Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bedraagt €101,75.

Een principeverzoek vraagt u schriftelijk aan via het aanvraagformulier. Het ingevulde formulier (met eventuele bijlagen) kunt u per post versturen naar de gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl.

Het indienen van een conceptaanvraag kan handig zijn, als u nog niet zover bent om een omgevingsvergunning in te dienen en nog niet alles wilt uitwerken. We adviseren alle gegevens die u zelf met de aanvraag mee te sturen. De volgende gegevens zijn in ieder geval vereist:

  • Alle gevelaanzichten van zowel de bestaande als van de gewijzigde toestand;
  • Plattegronden van de bestaande en van de gewijzigde situatie;
  • De kadastrale situatie van zowel het perceel waarop het plan betrekking heeft als van de aansluitende percelen met daarop de aanwezige bebouwing en, in een afwijkende arcering, het gebied waarop het verzoek betrekking heeft;
  • Kleuren foto’s van de gevels van de bebouwing op zowel het perceel waarop het verzoek betrekking heeft als van de bebouwing op de aansluitende percelen;
  • Soms is meer specifieke informatie nodig, de gemeente zal u daar dan om vragen.

Een conceptaanvraag kunt u digitaal aanvragen bij het omgevingsloket.  In het omgevingsloket wordt dit “vooroverleg” genoemd. Na de behandeling van de conceptaanvraag ontvangt u schriftelijk een voorlopig oordeel over de haalbaarheid. Voor een definitief standpunt moet u daarna een aanvraag om vergunning indienen.

Voor een conceptaanvraag betaalt u 25% van de leges zoals die bij een definitieve aanvraag om omgevingsvergunning zouden worden vastgesteld.