Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met uw aanslag of beschikking? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar indienen.

Wij verzoeken u overigens voordat u bezwaar indient eerst contact met ons op te nemen om samen de gegevens door te nemen. Dit kan vaak al veel vragen oplossen. 

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

  1. Uw naam en adres
  2. de aanslag(en) en/of beschikking(en) waartegen u bezwaar maakt
  3. waarom u hiertegen bezwaar maakt
  4. de datum van indienen van uw bezwaarschrift
  5. uw handtekening.

Als u een bezwaarschrift indient wordt er, voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt, uitstel van betaling verleend. In de ontvangstbevestiging die u van ons krijgt staat de hoogte van dit bedrag vermeldt. 

De gemeente hoort een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen in het jaar waarin het bezwaarschrift is ontvangen door de gemeente.

Is de periode tussen de ontvangst van het bezwaarschrift en het einde van het jaar korter dan 6 weken? Dan geldt een beslistermijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

U kunt uw bezwaar digitaal indienen via de digitale belastingbalie. U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen via het bezwaarformulier of door middel van een brief. Deze kunt u per post versturen naar: Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor of per e-mail naar: info@hofvantwente.nl. Vergeet uw bezwaarschrift niet te ondertekenen.