Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die u als eigenaar van een woning, gebouw of stuk grond moet betalen. De hoogte van deze belasting is gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. U ontvangt de aanslag voor de OZB meestal in februari (in 2024 is dit maart) en kunt deze in twee gelijke termijnen betalen. Als u wilt kunt u er ook voor kiezen om via automatische incasso te betalen. U kunt uw OZB en WOZ-waarde online bekijken via de knoppen hieronder.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen:

Woningen

Woningen zijn gebouwen waarin huishoudens kunnen wonen. Ook een gebouw met bijvoorbeeld een klein bedrijf aan huis valt onder woningen. Als het woongedeelte van een pand meer dan 70% van de WOZ-waarde beslaat, dan valt het binnen de categorie woningen. Bij een woning betaalt alleen de eigenaar OZB.

Niet-woningen

Onder niet-woningen vallen bijvoorbeeld bedrijfspanden en boerderijen, maar ook landbouwgrond. In de categorie niet-woningen betalen zowel de eigenaar als de gebruiker OZB. Als uw pand uit een bedrijfs- en woongedeelte bestaat, betaalt u het gebruikersdeel alleen over het bedrijfsgedeelte. Als u eigenaar en gebruiker bent van een niet-woning met een woongedeelte, dan ziet u verschillende grondslagen vermeld bij de OZB-aanslag.

Eigenarenbelasting 

Eigenarenbelasting betaalt u als u op 1 januari als eigenaar of als ‘beperkt gerechtigde’ bij het kadaster geregistreerd staat. Onder beperkt recht wordt bijvoorbeeld vruchtgebruik, erfpacht, recht van gebruik en bewoning (ook wel genoemd ‘vrij wonen’) en recht van opstal verstaan.

Gebruikersbelasting

U betaalt deze belasting als u op 1 januari gebruiker bent van een niet-woning.

De WOZ-waarde staat vermeld op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. De tarieven voor de onroerendezaakbelastingen 2024 zijn als volgt:

Eigenaar

Woningen        0,1130% van de WOZ waarde
Niet-woningen 0,2674% van de WOZ waarde.

Gebruiker

Niet-woningen 0,2292% van de WOZ-waarde (exclusief woningdeel).

De gemeente gebruikt opbrengsten uit de onroerendezaakbelastingen (OZB) voor algemene uitgaven zoals:

  • de kosten van brandweer;
  • wegen;
  • openbare verlichting;
  • openbaar groen;
  • onderwijs;
  • sport;
  • cultuur;
  • recreatie;
  • maatschappelijke dienstverlening.