Bedrijf aan huis

Als u een bedrijf  in een gedeelte van uw woning of bijgebouw wilt onderbrengen dan gelden hiervoor regels. Wanneer u wilt weten of uw bedrijf aan huis is toegestaan, dan kunt u de gemeente verzoeken om dit te toetsen. Dit verzoek wordt "slechts" aangemerkt als een voorlopig standpunt. Het is dus geen verzoek om vergunning. Soms heeft u voor een bedrijf aan huis ook een vergunning nodig voor de activiteit “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. Wilt u ook verbouwen? Controleer dan op het omgevingsloket of u voor uw bouwwerkzaamheden een omgevingsvergunning nodig heeft. Ook voor het maken of plaatsen van reclame gelden regels.

Een bedrijf aan huis is een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, ontwerptechnisch, advies gevend of daarmee gelijk te stellen dienstverlenend beroep, maar ook nevenactiviteiten in de vorm van kappers, autorijscholen, assurantiekantoren, verzekeringskantoren, schoonheidsspecialistes, honden trimsalons, kindercrèches, pedicures en naar de aard daarmee qua uitstraling op het woonmilieu vergelijkbare activiteiten. Detailhandel is niet toegestaan.

Voorwaarden

Het gebruik van (bijgebouwen bij) de eigen woning voor een aan huis verbonden beroep is toegestaan, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven;
  • maximaal 25% van de bestaande oppervlakte van de woning inclusief (bij)gebouwen mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep, met een maximum van 50 m2;
  • degene die de gebruiker is van de woning, moet ook degene zijn die het aan huis verbonden beroep, al dan niet met medewerkers, uitoefent;
  • de ruimtelijke uitstraling van de activiteiten moet qua aard, omvang en intensiteit verenigbaar zijn met de omringende woonomgeving;
  • het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de verkeersafwikkeling en de parkeersituatie ter plaatse; ten aanzien van het laatste geldt dat er dient te worden geparkeerd op eigen terrein.

Uw verzoek wordt door ons getoetst. Eventueel kunnen er aanvullende gegevens gevraagd worden voor een juiste beoordeling. U ontvangt schriftelijk bericht over het resultaat. De behandeltijd van een verzoek varieert. Dit is afhankelijk van de omvang van het verzoek en de complexiteit van het vraagstuk. Voordeel is dat de behandeltijd van een daarna in te dienen "formele" aanvraag korter zal zijn en dat u vooraf helderheid hebt.

Het archief van de gemeente Hof van Twente beschikt over tekeningen en gegevens van bestaande panden, hiervan zijn tegen betaling kopieën verkrijgbaar. Daarnaast heeft u misschien nog een toestemming nodig van buren, (ver)huurder, eigenaar en/of andere belanghebbenden. Daar moet u zelf voor zorgen.

Zie ook

Meer weten?

Neem contact op met het Ondernemersloket.