Melding riolering en water

De gemeente heeft drie zorgplichten met betrekking tot het inzamelen en afvoeren van vuil-, hemel- en grondwater. Samen met de waterschappen voert de gemeente de riolerings- en watertaken uit. De onderstaande onderwerpen kunt u bij de gemeente melden. Uw melding kunt u online doorgeven via het digitale formulier

Brandt de rode lamp op de besturingskast van de drukriolering dan is er een storing. Door verstopping, stroomuitval of iets dergelijks kan het afvalwater van de percelen niet afgevoerd worden. De storing kunt u melden via deze pagina. De storing wordt zo snel mogelijk tijdens kantoortijden opgelost (07.30 - 16.00 uur). Alleen in acute noodgevallen, bijvoorbeeld als het water de woning instroomt, kunt u het storingsnummer bellen 06 11 30 88 27. Is er storing in het weekend of buiten kantoortijden maar geen acuut noodgeval? Geeft u dat dan door via deze pagina. Let op: Een langzaam leeglopend toilet, borrelend riool of rioollucht vallen niet onder acute noodgevallen. 

Bekijk de actuele grondwaterstand bij u in de buurt.

Een hoge grondwaterstand kan leiden tot grondwateroverlast en vocht in huis. Als u last heeft van water in de kruipruimte ga dan eerst na of uw buren dezelfde problemen hebben. Als u de enige bent ga dan eerst na of uw riolering of waterleiding niet lek is. Als er sprake is van wateroverlast op uw eigen terrein, dan zijn de volgende oplossingen mogelijk:

  • nemen van waterhuishoudkundige maatregelen, bijvoorbeeld aanleg van drainage;
  • nemen van bouwkundige maatregelen om bouwtechnische gebreken te verhelpen, zoals niet-waterdichte kelders, lekke convectorputten of te diepe kruipruimtes;
  • nemen van maatregelen als er sprake is van een slechte structuur / doorlatendheid van de gronden.

Een andere oorzaak van water in de kruipruimte is een te hoge grondwaterstand in de openbare ruimte. Dit kunt u aan de gemeente melden. In dat geval zal de gemeente onderzoeken waardoor de hoge grondwaterstand wordt veroorzaakt en indien noodzakelijk maatregelen treffen om de grondwateroverlast te beperken.

Voor nadere informatie over vocht in huis kunt u de website van de Stichting Rioned raadplegen: www.riool.info/vocht-in-huis.

Heeft u last van stankhinder uit het gemeentelijke riool? Indien stankhinder afkomstig is uit het gemeentelijke riool en/of straat- en trottoirkolken dan kunt u dat melden bij de gemeente. De gemeente onderzoekt de mogelijke oorzaak en zal zo nodig maatregelen nemen. Stankhinder afkomstig uit particulier riool dient u zelf op te lossen.

Stankhinder in het gebouw kan worden veroorzaakt door het ontbreken van voldoende ontluchting van de riolering.

Op de website van Stichting Rioned kunt u lezen wat u er aan kunt doen (www.riool.info/bubbels-en-stank)

Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Kolken zijn kleine putten waarin het regenwater stroomt. Tijdens hevige buien kan het voorkomen dat het enige tijd duurt voordat water weg kan stromen en kan er enige tijd water blijven staan. Binnen een uur na de bui hoort de plas op de wegen weg te zijn.

Wanneer het water niet binnen de normale tijd verdwenen is of ziet u dat er een kolk verstopt is, meld dit dan aan de gemeente, zodat wij dit probleem kunnen verhelpen.

In parken of op speelvelden kan het na hevige buien langer duren voordat alle water verdwenen is. Bij een speelveld kan dit een dag duren en in een wadi zelfs twee dagen.

Als uw riool verstopt zit, adviseren wij de brochure “Help mijn riool doet het niet” te lezen en het ontstoppingsstuk in uw perceel op te graven. Het ontstoppingsstuk bevindt zich meestal bij de perceelsgrens. Hier kunt u zien of de verstopping in uw riool of in het gemeenteriool zit. De exacte plaats van het ontstoppingsstuk staat aangegeven op de aansluitschets van uw woning. Als u geen schets heeft, kunt u hiervan (indien aanwezig) een kopie opvragen bij de gemeente via 0547 - 85 85 85.

Constateert u een verstopping in uw eigen riool of het aansluitpunt dan moet u dit zelf oplossen. Een ontstoppingsbedrijf kan u hierbij helpen. Een verstopping in het gemeentelijke riool kunt u melden. Verstoppingen in het gemeentelijke riool worden binnen 24 uur verholpen. Verstopte straat- en trottoirkolken worden binnen een week verholpen.

Indien u dode vissen en/of watervogels ziet of u ziet dat het oppervlaktewater (vijvers en watergangen) een vreemde kleur heeft, dan verzoeken wij u daarvan een melding te doen bij de gemeente. De gemeente zal zo snel mogelijk samen met het waterschap onderzoek verrichten naar de oorzaak en zo nodig maatregelen nemen.

Indien u een melding wilt doen over een afwijkende hoge of lage waterstand, dan kunt u terecht bij één van de twee waterschappen. Waterschap Vechtstromen beheert de oppervlaktewateren in de kernen Delden, Goor, Hengevelde, Bentelo en Diepenheim en het omringend buitengebied (www.vechtstromen.nl).

Waterschap Rijn en IJssel beheert de oppervlaktewateren in Markelo en omgeving (www.wrij.nl). Rijkswaterstaat voert het beheer over de Twentekanalen (www.rws.nl). In het buitengebied zijn de sloten langs wegen over het algemeen in onderhoud bij de gemeente. Onder Melding wegen kunt u lezen hoe u een melding doet over de onderhoudstoestand van wegsloten.