Melding wegen

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke wegen. Denk hierbij aan:

 • wegen
 • fietspaden
 • trottoirs
 • bermen
 • sloten

Meldingen over verharding, onkruidbestrijding, straatvegen, bermen en sloten doet u via het digitale meldformulier of via Whatsapp (06-57813491). U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen. 

Provincie Overijssel is wegbeheerder van de volgende wegen in de gemeente Hof van Twente: N347, N740, N741, N752, N753, N754 en N755. Meldingen hierover kunt u doen bij de provincie. 

Meldingen over verharding van gemeentelijke wegen doet u bij de gemeente. Denk hierbij aan:

 • straatklinkers
 • asfalt
 • half verharde wegen 
 • trottoir(tegels)

Onveilige situaties worden direct verholpen. Overige meldingen worden in de onderhoudsplanning meegenomen.

Meldingen over onkruid op wegen, fietspaden en trottoirs doet u bij de gemeente. 

De gemeente veegt alle wegen binnen de bebouwde kom volgens een veegschema.

Een verontreinigde gemeentelijke weg kunt u bij de gemeente melden.

Twee keer per jaar maait de gemeente de bermen.

 • In het voorjaar wordt de eerste meter van de berm en de hoeken bij kruisingen gemaaid. Dit doen we in het belang van de verkeersveiligheid. 
 • In het najaar wordt de hele berm gemaaid.

In het kader van de Flora en Fauna wetgeving maaien wij na 1 juni.

Een melding over het onderhoud van bermen (zoals gaten en hoog gras) doet u bij de gemeente.

De gemeente onderhoudt de sloten. Bij deze sloten wordt onderscheid gemaakt tussen watervoerende sloten en zaksloten. Watervoerende sloten worden één keer per jaar gemaaid. Zaksloten worden één keer per twee jaar gemaaid. De periode van sloten maaien is 1 september tot en met 31 december. 

Een melding over sloten en verstopte duikers doet u bij de gemeente

Waterschap Vechtstromen en Waterschap Rijn en IJssel beheren en onderhouden ook watergangen in de gemeente. Meldingen over deze watergangen doet u bij het waterschap.