Melding wegen

De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke wegen. Denk hierbij aan:

  • wegen
  • fietspaden
  • trottoirs
  • bermen
  • sloten

Meldingen over verharding, onkruidbestrijding, straatvegen, bermen en sloten doet u via het digitale meldformulier of via Whatsapp (06-57813491). U kunt daarbij ook eenvoudig een foto van de situatie meesturen. 

Provincie Overijssel is wegbeheerder van de volgende wegen in de gemeente Hof van Twente: N347, N740, N741, N752, N753, N754 en N755. Meldingen hierover kunt u doen bij de provincie. 

Meldingen over verharding van gemeentelijke wegen doet u bij de gemeente. Denk hierbij aan:

  • straatklinkers
  • asfalt
  • half verharde wegen 
  • trottoir(tegels)

Onveilige situaties worden direct verholpen. Overige meldingen worden in de onderhoudsplanning meegenomen.

Meldingen over onkruid op wegen, fietspaden en trottoirs doet u bij de gemeente. 

De gemeente veegt alle wegen binnen de bebouwde kom volgens een veegschema.

Een verontreinigde gemeentelijke weg kunt u bij de gemeente melden.

Hof van Twente heeft een programma Biodiversiteit KleurRijkLeven. De bermen en sloten zijn een belangrijk onderdeel van dit programma. We willen door een andere, efficiëntere manier van beheer onze gemeentelijke bermen en sloten een ecologische impuls geven, zodat de soortenrijkdom (biodiversiteit) verder toeneemt. Voor de verkeerveiligheid wordt de eerste meter van de bermen in het voorjaar en het najaar gemaaid. Het overige deel van de bermen en de sloten wordt jaarlijks gemaaid, waarbij wel delen worden overgeslagen, om de biodiversiteit te stimuleren.