Almelosestraat 26 Ambt Delden + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Almelosestraat 26 Ambt Delden".

Van 12 oktober 2023 tot en met 22 november 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Almelosestraat 26 Ambt Delden" voor een ieder ter inzage.

Stichting Twickel is in 2018 eigenaar geworden van camping Westerholt en voornemens om dit circa 7 hectare grote kampeerterrein, gelegen aan de Almelosestraat 26 in Ambt Delden, in herontwikkeling te nemen. Concreet is het voornemen om het bestaande recreatieterrein met plek voor circa 200 stacaravans en de verouderde bedrijfsgebouwen te saneren en op de vrijkomende gronden een kleinschalig park met recreatiewoningen te verwezenlijken.   
 
Het initiatief voorziet in de realisatie van circa 40 recreatiewoningen, die in een aantal clusters (soort van erven) worden ingepast in het landschap. Naast deze clusters met recreatiewoningen zal in de bosrand van het plangebied, nabij de centrale entree, een horecagebouw worden gerealiseerd met daarin onder meer 12 hotel- c.q. bed & breakfast-kamers. Tot slot zullen, verspreid over het terrein, verschillende centrale faciliteiten worden gerealiseerd ter versterking van de recreatieve belevingswaarde binnen het plangebied en daarbuiten. Zowel de terreininrichting als de landschappelijke inpassing van het beoogde ‘Buitengoed Westerholt’ is bij dit alles gericht op het zoveel als mogelijk versterken van de aanwezige landschaps- en natuurwaarden.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Beeldkwaliteitsplan Westerholt Twickel".

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Beeldkwaliteitsplan Westerholt Twickel" van 12 oktober 2023 tot en met 22 november 2023 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Almelosestraat 26 Ambt Delden" ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

11 oktober 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.