Bovenbergweg 12 Markelo (vastgesteld)

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening  Bovenbergweg 12 Markelo". 

Op 26 maart 2024 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening  Bovenbergweg 12 Markelo" ongewijzigd vastgesteld.

Op het perceel Bovenbergweg 12 te Markelo is momenteel een woonboerderij en een karakteristieke dwarsritschöppe aanwezig. De eigenaar wil de dwarsritschöppe gaan verbouwen tot een woning. Het bewonen van de dwarsritschöppe is in strijd met het bestemmingsplan omdat ter plaatse slechts één woning is toegestaan. Om medewerking aan het plan te kunnen verlenen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Daarvoor is dit bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 4 april 2024 tot en met 8 mei 2024 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

3 april 2024.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.