Deldensestraat ong. Goor + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat ong. Goor" onherroepelijk.

Op 19 januari 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat ong. Goor" vastgesteld.

Het plangebied Deldensestraat ongenummerd (ten westen van nummer 156) ligt aan de rand van Goor en vormt daarmee een onderdeel van de overgang tussen het dorp en het buitengebied. Initiatiefnemer is voornemens om het plangebied te herontwikkelen en ter plaatse vier woningen te realiseren. Dit is mogelijk met toepassing van de Rood voor Rood-regeling, waarmee met de sloop van landschapsontsierende bedrijfsbebouwing elders in de gemeente Hof van Twente, het bouwrecht voor het realiseren van vier grondgebonden woningen is verkregen . De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 4 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 15 april 2021 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

15 april 2021
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.