Genselerweg 29_31 Ambt Delden (vastgesteld)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Genselerweg 29/31 Ambt Delden”. 

Op 9 mei 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Genselerweg 29/31 Ambt Delden” gewijzigd vastgesteld.

Aan de Genselerweg 29/31 in Ambt Delden is een voormalig agrarisch bedrijf met een bedrijfswoning (en inwoning) aanwezig. Er is verzocht om de bestemming te herzien naar een woonbestemming. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze ontwerp herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Wel is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Alle  wijzigingen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven in de “Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Genselerweg 29/31 Ambt Delden”.

Het vastgestelde plan ligt van 1 juni 2023 tot en met 12 juli 2023 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

31 mei 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.