Hoogspanning Almelo-Hengelo en Oele-Hengelo

Bestemmingsplannen voor ondergrondse hoogspanning tracé Almelo - Hengelo en tracé Oele - Hengelo. onherroepelijk.

Op 13 september 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente de bestemmingsplannen "Buitengebied Hof van Twente, herziening hoogspanning tracé Almelo - Hengelo" en “Buitengebied Hof van Twente, herziening hoogspanning tracé Oele – Hengelo” vastgesteld.

Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in de provincie Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet te versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen. Het bestaande elektriciteitsnet in Overijssel wordt uitgebreid met drie nieuwe ondergrondse 110kV kabelverbindingen. Het betreft nieuwe ondergrondse 110kV kabelverbindingen tussen bestaande stations: 

•    Nijverdal (NVD) - Rijssen (RS); 
•    Almelo Mosterdpot (AMLM) - Hengelo Weideweg (HGLW); 
•    Hengelo Weideweg (HGLW) - Hengelo Oele (HGLO). 

De ondergrondse 110kV kabelverbinding Almelo Mosterdpot (AMLM) – Hengelo Weideweg (HGLW) en de ondergrondse 110KV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) - Hengelo Oele (HGLO) liggen ook op gronden gelegen in de gemeente Hof van Twente. Op basis van de vigerende bestemmingsplannen kunnen de nieuwe ondergrondse kabelverbindingen niet worden aangelegd. De bestemmingsplannen worden daarom herzien. Voorliggende bestemmingsplannen omvatten het gedeelte op gronden in de gemeente Hof van Twente. Omdat het twee verschillende tracés zijn is voor elk tracé een eigen bestemmingsplan opgesteld.

De vastgestelde plannen hebben met ingang van 6 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend zijn de bestemmingsplannen de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 17 november 2022 in werking getreden.

De onherroepelijke bestemmingsplanen zijn in te zien:

17 november 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.