Luttekeveldweg 9 Markelo + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Luttekeveldweg 9 Markelo".

Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Luttekeveldweg 9 Markelo" voor een ieder ter inzage.

Op de locatie Luttekeveldweg 9 is een timmerbedrijf aanwezig. In verband met mogelijk vervangende nieuwbouw in de toekomst is verzocht om uitbreiding van het ter plaatse aanwezige bestemmings- en bouwvlak. Daarnaast is verzocht om de maximaal toegestane oppervlakte aan bedrijfsgebouwen te vergroten tot 1500 m2. Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Medewerking is mogelijk op grond van het beleid “KGO beleid 2023-2028”, waarbij ter compensatie sloopmeters moeten worden ingezet en het terrein zorgvuldig landschappelijk moet worden ingepast. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Luttekeveldweg 9 Markelo".

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Luttekeveldweg 9 Markelo" van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Luttekeveldweg 9 Markelo" ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

20 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.