Oude Deldensestraat 2b Diepenheim + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente. herziening Oude Deldensestraat 2b Diepenheim".

Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente. herziening Oude Deldensestraat 2b Diepenheim" voor een ieder ter inzage.

Op de locatie Oude Deldensestraat 2b bevindt zich een sportveld. Het plan bestaat om ter plaatse van dit sportveld een nieuw buurthuis op te richten, ter vervanging van het buurthuis dat nu nog gevestigd is aan de Oude Deldensestraat 1 in Diepenheim. Dit plan is niet overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemming ‘Sport’. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Oude Deldensestraat 2b Diepenheim”.

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Oude Deldensestraat 2b” van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan " Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Deldensestraat 2b Diepenheim” ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

20 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.