Traasweg 5 Markelo (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente. herziening
Traasweg 5 Markelo".

Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Traasweg 5 Markelo" voor een ieder ter inzage.

Aansluitend aan de locatie Traasweg 5 Markelo is de daar gevestigde camping Landgoed Kattenbergse Hoeve voornemens uit te breiden. Het uitbreidingsplan behelst om op een perceel met een oppervlakte van 6480 m2, kadastraal bekend als MKL00-P-532, 10 lodges te realiseren. Dit plan is niet overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemming “agrarisch met waarden”. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

20 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.