Veegplan 2023 + BKP + WGH (ontwerp)

Veegplan 2023.

Ontwerpbestemmingsplan.

Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2023" voor een ieder ter inzage.

De gemeente Hof van Twente wil haar inwoners zoveel mogelijk ondersteunen bij de ontwikkeling van initiatieven en ideeën. Eén van de manieren waarop zij dat wil doen is de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een zogenaamd ‘Veegplan’ voor het buitengebied. Kleinschalige plannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied kunnen in dit Veegplan worden meegenomen. Door meerdere initiatieven bij elkaar te ‘vegen’ kan daarvoor één bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. In het Veegplan 2023 zijn 73 initiatieven meegenomen. Hiervan zijn er 25 particulier aangemeld. De overige initiatieven worden ambtelijk meegenomen. Daarnaast zijn er een aantal omissies in de regels van het geldende bestemmingsplan hersteld. 

De volgende locaties worden meegenomen in het Veegplan 2023:

Deelnemers Veegplan met bouwplan (particuliere initiatieven)
1Bovenbergweg 10 MarkeloRealisatie Rood voor Rood-woning
2Bovenbergweg 8 MarkeloRegulier bewonen karakteristieke schöppe 
3Brinkweg 5 MarkeloRealisatie plattelandsappartementen en kleinschalig kampeerterrein
4Deldensestraat 12 DiepenheimRegulier bewonen karakteristieke schöppe 
5Deldensestraat 198 GoorRealisatie Rood voor Rood-woning
6Dieckertsweg 4 Ambt DeldenRealisatie Rood voor Rood-woning
7Enkelaarsweg 9 MarkeloRealisatie Rood voor Rood-woning en toekennen van een Vab-functie (atelier, cursusruimte en verblijfsrecreatie)
8Enterweg 3 MarkeloRegulier bewonen karakteristieke schöppe 
9Gorsveldweg 32b BenteloRealisatie 6 plattelandsappartementen in bestaande gebouwen, vergroten bouwvlak ten behoeve van de bouw van een schuur.
10Groningeresweg e.a. MarkeloAanleg circa. 2 hectare bos
11Haaksbergerweg MarkeloAanleg circa. 4,3 hectare bos
12Hoffmeijerweg 3 Ambt DeldenRealisatie vier plattelandsappartementen in een schuur
13Krommedijk t.h.v. Borculoseweg, DiepenheimAanleg circa. 1,5 hectare bos
14Langenhorsterweg 2 Ambt DeldenRegulier bewonen karakteristieke schöppe 
15Oude Postweg 9 Ambt DeldenRealisatie Rood voor Rood-woning
16Rietdijk 6 MarkeloAanleg circa. 2 hectare bos
17Schoneveldsweg 3 Ambt DeldenWijziging bestemming van agrarisch naar (hoveniers)bedrijf
18Slaghekkenweg 20 BenteloWijziging agrarische bestemming gedeeltelijk naar bedrijfsbestemming, voor uitbreiding aannemersbedrijf
19Spenkelinksweg 4 Ambt DeldenRealisatie van 6 plattelandsappartementen
20Stokkumerbroekweg 8 MarkeloRealisatie Rood voor Rood-woning
21Stokkumerbroekweg 7 en 9 MarkeloAanleg circa. 2,2 hectare bos
22Traasweg 10a MarkeloRegulier bewonen karakteristieke boerderij
23Twickel (perceel ten oosten van de golfbaan)Aanleg circa. 2,4 hectare bos
24Twickel (houtwallen verspreide locaties)Aanleg houtwallen
25Veldweg 4 MarkeloRealisatie Rood voor Rood-woning
Deelnemers Veegplan (ambtelijke wijzigingen)
26Beldsweg 23 Ambt DeldenAanpassing bouwvlak
27Bolschersweg 1 BenteloAanpassing agrarische bestemming
28Borkeldweg 15 MarkeloAanpassing bouwvlak en plaatsen pv-panelen.
29Brummelaarsweg 15 MarkeloWijziging bestemming agrarisch naar wonen
30Brummelaarsweg 8 MarkeloWijziging bestemming bedrijf naar wonen
31Demmersweg 3 Ambt DeldenOmzetten bedrijfswoning naar reguliere woning
32Driebelterweg 1 MarkeloVerplaatsing bestemmingsvlak ten behoeve van uitbreiding woning
33Ensinkgoorsdijk 19 MarkeloOntmenging, wijziging van intensief agrarisch bedrijf naar een grond gebonden agrarisch bedrijf
34Esweg 3 MarkeloOmzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning
35Goorsestraat 40 HengeveldeVerplaatsen bestemmingsvlak Wonen
36Gorsveldweg 19a BenteloOmzetten woonbestemming met uitsluitend inpandige bijgebouwen naar een reguliere woonbestemming
37Grotegoorsdijk 1 MarkeloAanpassing bouwvlak
38Hengevelderweg 6a DiepenheimOpnemen aanduiding kantoor/woning op woning Hengevelderweg 6a Diepenheim
39Herikerbergweg 1a MarkeloOpnemen aanduiding recreatiewoning
40Herikerweg 27 MarkeloWijzigen bestemming maatschappelijk naar wonen
41Hofstedenweg ong. BenteloOpnemen aanduiding recreatiewoning
42Holtdijk 6-6a MarkeloVergunde splitsing wordt opgenomen in lijst gesplitste woningen
43Holterweg 30a MarkeloAanpassen van een tekstuele fout in bijlage 4 Type bedrijvigheid van het bestemmingsplan buitengebied betreffende het perceel Holterweg 30a in Markelo (nummer 30-32 wijzigen in 30a)
44Kanaaldijk 3 GoorOmzetten 2e bedrijfswoning naar een plattelandswoning
45Koelertsweg ong. MarkeloUitbreiding bestemmingsvlak wonen
46Larenseweg 17 MarkeloAanpassing bouwvlak
47Larenseweg 33 MarkeloOpnemen aanduiding 2 woningen in plaats van gesplitste woning
48Larenseweg 49-49a MarkeloWijziging bestemming agrarisch naar wonen, in verband met sloopvoucher.
49Leusmanweg 14 MarkeloRepareren per abuis wegbestemde voorwaardelijke verplichting.
50Luttekeveldweg 2a MarkeloWijziging bestemming agrarisch in wonen, in verband met sloopvoucher.
51Middendorperweg 6 DiepenheimRepareren per abuis wegbestemde aanduiding-iv
52Middendorperweg ong. DiepenheimRepareren per abuis naar bos bestemde agrarische gronden.
53Molenstraat 80, Delden (De Eschmolen)Toevoegen gebruik detailhandel in streek en molenproducten en gebruik lichte horeca
54Oude Goorseweg 32 DiepenheimAanpassing bestemmingsvlak wonen
55Oude Haaksbergerweg 3 DiepenheimToevoegen functie koffie- en theeschenkerij
56Oude Postweg 29 Ambt DeldenWijziging bestemming agrarisch naar wonen
57Oude Rijssenseweg 33 MarkeloVergroten bestemmingsvlak wonen
58Plasdijk 20 MarkeloWijziging bestemming bedrijf-vab naar wonen-vab
59Platenkampsweg 3a BenteloWijzigen bestemming sport naar recreatie-verblijfsrecreatie
60Rapperdsweg 3a Ambt DeldenWijziging bedrijfswoning in plattelandswoning
61Rapperdsweg 6 Ambt DeldenAanpassing bouwvlak en verwijderen iv-aanduiding
62Rijssenseweg 62 MarkeloAanpassing bestemmingsvlak wonen
63Roudaalterweg 20 MarkeloAanpassing bouwvlak en verwijderen iv aanduiding
64Schoneveldsweg 8 Ambt DeldenOpnemen aanduiding 2 plattelandsappartementen
65Seinenweg 2 MarkeloVerwijderen bestemming wonen-vab en opnemen aanduiding ten behoeve van een grotere oppervlakte aan bijgebouwen
66Sloezenweg 2 Ambt DeldenWijziging bestemming agrarisch naar wonen
67Stoevelaarsweg 1 GoorAanpassing bestemmingsvlak wonen
68Stoevelaarsweg 16 MarkeloWijziging bestemming agrarisch naar wonen, en de splitsing van de woning.
69Stoevelaarsweg 2 en 4 MarkeloAanpassing bestemmingsvlakken wonen
70Stokkumerbroekweg 6 MarkeloWijziging bestemming agrarisch naar wonen
71Suetersweg 10 BenteloRepareren per abuis wegbestemde agrarisch bouwvlak
72Vondersweg 2 Ambt DeldenVerschuiving (geen vergroting) van het agrarische bouwvlak om bouwmogelijkheden te creëren.
73Worsinkweg 10 MarkeloWijziging bestemming agrarisch naar wonen

Daarnaast zijn in het plan de volgende ambtelijke wijzigingen opgenomen:

 • Diverse kleine aanpassingen aan de regels. Het betreft met name aanpassingen in verwijzingen, opmaak, tekstuele wijzigingen en verplaatsing van artikelen;
 • Toevoeging artikel (13.2.1) "voor zover binnen een bestemmingsvlak één of meerdere bouwvlakken zijn opgenomen, worden gebouwen binnen het bouwvlak gebouwd";
 • De volgende begrippen zijn toegevoegd of gewijzigd: bouwmassa, herbouw, hoofdgebouw, nieuwbouw, plattelandswoning;
 • De begripsbepaling voor energie neutrale woning is verwijderd;
 • De planregels van de bestemming "Agrarisch met waarden" zijn aangepast, zodat dit binnen deze bestemming ook een mestvergisting mogelijk maakt;
 • Verschillende verwijzingen naar aanduidingen zijn opgenomen in de regels, om de ontwikkelingen die meegaan in het Veegplan goed te kunnen regelen; 
 • Het toepassingsbereik (Artikel A) is aangepast;
 • Bouwhoogte zonnepanelen 'bouwwerken geen bouwen zijnde' is ook toegevoegd voor buiten het bouwvlak, zo komen er bouwregels te hangen aan zonnepanelen buiten het bouwvlak;
 • Dubbeling van adres "Dorreweg 14, Hengevelde", onder "Bedrijf Vab" verwijderd. Onder "Bedrijf overige bedrijven", is bij dit adres de Opp. bebouwing aangepast, zodat het overeenkomt met de vergunde situatie;
 • Afwijzingsbepaling vergroting bijgebouwen tot 450m2 is herschreven;
 • Aanduiding lid f artikel 28.1 is aangepast, zodat er geen verwarring ontstaat tussen het verschillend gebruik van begrippen;
 • Artikel 43.1.6 is opgenomen om de niet van toepassing verklaring ook te laten gelden voor de bestaande dakhelling;
 • Artikel 45.6.2. is herschreven om het wat duidelijker te maken wat er wordt bedoeld met het artikel.  
 • In artikel 49.2 en 49.1 is een lid toegevoegd, dat sloop en herbouw van plattelandsappartementen niet is toegestaan.
 • De geolocatie van het Veegplan 2023 is aangepast ten opzichte van Veegplan 2021 zodat het niet overlapt met het bestemmingsplan Zenkeldamshoek.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplannen.

Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen ook 9 ontwerpbeeldkwaliteitsplannen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een ieder ter inzage. 

Deze ontwerpbeeldkwaliteitsplannen liggen als bijlage bij het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2023” ter inzage en zijn in te zien:

U kunt de beeldkwaliteitsplannen ook in pdf-formaat inzien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeschikkingen hogere waarde Wet geluidhinder.

Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend, dat in dezelfde periode een ontwerp-beschikking hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage ligt. De ontwerpbeschikking heeft betrekking op het vaststellen van een hogere grenswaarde (geluid) voor de locatie Deldensestraat 198 Goor. 

U kunt de ontwerpbeschikkingen hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

20 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.