Weth. Goselinkstraat ong. Hengevelde (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Wethouder Goselinkstraat ong. Hengevelde".

Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Wethouder Goselinkstraat ong. Hengevelde" voor een ieder ter inzage.

Er is een plan ontwikkeld om op een bestaand weiland aan de Wethouder Goselinkstraat in Hengevelde een nieuwe woning met bijbehorende bebouwing en erfverharding te realiseren. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de bestaande schuur aan de Goorsestraat 13 in Hengevelde om te zetten naar een zelfstandige woning, maar dit was niet mogelijk vanwege belemmeringen uit milieukundig oogpunt. In verband met de financiële haalbaarheid van het plan aan de Goorsestraat 13, is besloten dat de woning onder voorwaarden aan de Wethouder Goselinkstraat ong. mag worden gebouwd. Volgens het geldende bestemmingsplan is de bouw van een woning ter plaatse echter niet toegestaan op de agrarisch bestemde gronden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

20 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.