Zomerweg 3 Ambt Delden (vastgesteld)

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Zomerweg 3 Ambt Delden". 

Op 27 februari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Zomerweg 3 Ambt Delden" ongewijzigd heeft vastgesteld.

Initiatiefnemer is van plan de bestemming van ‘Agrarisch’ (er is namelijk geen sprake meer van een agrarisch bedrijf ter plaatse) te wijzigen naar 'Wonen - Vab' en een vrijkomend agrarisch bedrijfsgebouw te hergebruiken ten behoeve van een groepsaccommodatie. Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Medewerking kan worden verleend door toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 49.4 van het geldende bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, Veegplan 2020", op grond waarvan burgemeester en wethouders de agrarische bestemming kunnen wijzigen in de bestemming 'Wonen - Vab' ten behoeve van niet-agrarische bedrijvigheid in de vorm van een verblijfsrecreatie zoals plattelandsappartementen, kampeerboerderijen en daarmee gelijk te stellen activiteiten. 
In het opgestelde wijzigingsplan wordt aangetoond dat aan de voorwaarden behorende bij de wijzigingsbevoegdheid wordt voldaan en dat de voorliggende ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

Het vastgestelde plan ligt van 14 maart 2024 tot en met 24 april 2024 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

13 maart 2024.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.