Zomerweg 5 Ambt Delden + BKP (vastgesteld)

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Zomerweg 5 Ambt Delden" en beeldkwaliteitsplan.

Op 26 maart 2024 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Zomerweg 5 Ambt Delden" en het beeldkwaliteitsplan “Ruimtelijk kwaliteitsplan Rood voor Rood Zomerweg 5 Ambt Delden” ongewijzigd vastgesteld.

Op het perceel Zomerweg 5 is een agrarisch bedrijf aanwezig met één voormalige bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken en agrarische opstallen. Het voornemen bestaat om het plangebied te herontwikkelen naar twee woonpercelen. Op één woonperceel wordt een compensatiewoning gebouwd en op het andere woonperceel wordt de bedrijfswoning herbestemd naar een reguliere woning. Hieraan kan op grond van de rood voor rood-regeling medewerking worden verleend. De agrarische bedrijfsactiviteiten worden beëindigd en ter compensatie wordt de agrarische bedrijfsbebouwing zonder functie gesloopt. Daarnaast zijn voor het vergroten van de inhoud van de compensatiewoning en het bijgebouw extra sloopmeters van andere locaties aangekocht. Het plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan omdat ter plaatse zowel de bouw- als de gebruiksmogelijkheden ontbreken. Deze herziening van het bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Het vastgestelde plan ligt van 4 april 2024 tot en met 8 mei 2024 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

3 april 2024.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.