Nieuwstraat 2 (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan “Delden-Noord, herziening Nieuwstraat 2”.

Van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Delden-Noord, herziening Nieuwstraat 2” voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie Nieuwstraat 2 in Delden is een plan ontwikkeld. De initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing te slopen en op het perceel drie rijwoningen te bouwen. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Dit bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken..

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

6 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.