Lindelaan 4 (vastgesteld)

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Diepenheim, herziening
Lindelaan 4". 

Op 5 maart 2024 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Diepenheim, herziening Lindelaan 4" ongewijzigd vastgesteld.

Het plangebied aan de Lindelaan 4 te Diepenheim betreft het voormalige stationsgebouw met bijhorende (karakteristieke) bijgebouwen. Het voornemen is om het stationsgebouw te transformeren naar drie woningen en het bestaande bijgebouw te vergroten om hier één woning te realiseren. De niet behoudenswaardige bijgebouwen worden gesloopt en op de vrijkomende gronden wordt één extra vrijstaande woning gerealiseerd. In totaal ziet de voorgenomen ontwikkeling toe op het realiseren van vijf woningen. 
Met de voorgenomen (her)ontwikkeling wordt een passende vervolgfunctie gegeven aan een kenmerkende locatie in Diepenheim, met oog voor  behoud van de ter plaatse aanwezige monumentale waarden. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan “Diepenheim. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan ligt van 14 maart 2024 tot en met 24 april 2024 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

13 maart 2024.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.