Diepenheimsestraat 48-50, Hengevelde

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Diepenheimsestraat 48-50 Hengevelde" onherroepelijk.

Op 8 februari 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Diepenheimsestraat 48-50 Hengevelde" vastgesteld.

Voor de locatie Diepenheimsestraat 48-50 in Hengevelde is een plan ontwikkeld voor de realisatie van twee compensatiewoningen met toepassing van de rood voor rood regeling. Hiervoor wordt er aan de Bentelosestraat 21 te Hengevelde, Diepenheimsestraat 44a te Hengevelde en aan de Slaghekkenweg 21 te Bentelo landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt. Ook vindt er aan de Diepenheimsestraat 48-50 sloop plaats. 
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze bestemmingsplanherziening opgesteld, waarin tevens de nodige planologische aanpassingen op de slooplocaties zijn meegenomen.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 17 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 31 maart 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

31 maart 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.