Op Stoom Gruttostraat + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening op Stoom Gruttostraat".

Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening op Stoom Gruttostraat" voor een ieder ter inzage.

In 2020 besloot de gemeente Hof van Twente om het terrein van de Twentse Stoomblekerij (TSB) aan te kopen en zo de herontwikkeling van het gebied in eigen hand nemen. De gebiedsontwikkeling is onder gebracht in het project Op Stoom. Dit ontwerp bestemmingsplan ziet toe op een deel van het woningbouwplan van het project Op Stoom. Het gaat om het deel Sportrand dat ligt langs de Gruttostraat. De locatie ligt braak en is klaar om ontwikkeld te worden ten behoeve van woningbouw. Het voornemen bestaat om ter plaatse 9 rijwoningen, 24 appartementen en 5 standplaatsen voor woonwagens te realiseren. Alle woningen betreffen sociale huurwoningen. 
De voorgenomen ontwikkeling met woningbouw past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Goor Noord". Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Goor Op Stoom Sportrand".

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Goor Op Stoom Sportrand" van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 voor een ieder ter inzage.

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de ambities en beeldkwaliteitsregels voor de ontwikkeling van Op Stoom, deelgebied Sportrand.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Goor, herziening op Stoom Gruttostraat" ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

20 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.