Stationslaan 2 + WGH (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Stationslaan 2".

Van 2 december 2021 tot en met 12 januari 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Stationslaan 2" voor een ieder ter inzage.

Het plan is om het oude postkantoor aan de Stationslaan 2 te Goor te herontwikkelen tot een appartementencomplex met 22 appartementen. Daarbij blijft 230 m² op de begane grond  behouden voor dienstverlenende bedrijven. Het realiseren van woningen is op grond van het geldende bestemmingsplan niet toegestaan. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld..

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder.

Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder bekend, dat in dezelfde periode de ontwerpbeschikking hogere waarde Wet geluidhinder ter inzage ligt. De ontwerpbeschikking heeft betrekking op het vaststellen van een hogere grenswaarde geluid voor de locatie Stationslaan 2 te Goor.

U kunt de ontwerpbeschikking hogere waarde Wet Geluidhinder hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
Postbus 54, 7470 AB Goor.

1 december 2021.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.