Zenkeldamshoek 2021 + BKP (vastgesteld)

Vaststelling bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021" en beeldkwaliteitsplan. 

Op 14 december 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021"  gewijzigd vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek Goor" is ongewijzigd vastgesteld.

Op het bestaande bedrijventerrein Zenkeldamshoek is nog beperkt aanbod aan beschikbare bedrijfspercelen, evenals op de overige bedrijventerreinen in Goor. Om de komende jaren voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Goor en de gemeente Hof van Twente te kunnen bieden is uitbreiding noodzakelijk. De beoogde uitbreiding grenst aan het bestaande bedrijventerrein Zenkeldamshoek en beslaat een bruto oppervlakte van circa 
7 hectare. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het geldende bestemmingsplan opgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijze ingediend. Eén daarvan heeft geleid tot aanpassing van het plan. Daarnaast is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven in de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021'. 
Het beeldkwaliteitsplan is niet gewijzigd.

Het vastgestelde plan ligt van 13 januari 2022 tot en met 23 februari 2022 voor een ieder ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pfd-formaat inzien.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

Tegen de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

12 januari 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.