Zenkeldamshoek 2021 + beeldkwaliteitsplan

 Bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021"  onherroepelijk.

Op 14 december 2021 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Zenkeldamshoek 2021"  vastgesteld.

Op het bestaande bedrijventerrein Zenkeldamshoek is nog beperkt aanbod aan beschikbare bedrijfspercelen, evenals op de overige bedrijventerreinen in Goor. Om de komende jaren voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Goor en de gemeente Hof van Twente te kunnen bieden is uitbreiding noodzakelijk. De beoogde uitbreiding grenst aan het bestaande bedrijventerrein Zenkeldamshoek en beslaat een bruto oppervlakte van circa 7 hectare. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het geldende bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 13 januari 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 24 februari 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

 

U kunt onderstaand stuk ook digitaal in pdf-formaat inzien:

 

24 februari 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.