Goorsestraat 13 Hengevelde (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Hengevelde, wijziging Goorsestraat 13".

Van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Hengevelde, wijziging Goorsestraat 13" voor een ieder ter inzage.

Voor de locatie 'Goorsestraat 13' in Hengevelde is een plan ontwikkeld om de ter plaatse aanwezige bebouwing te slopen en daarvoor in de plaats drie nieuwe woningen te realiseren, één vrijstaande woning en een twee-onder-één-kap woning. Deze herontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan 'Hengevelde'. Medewerking kan 
worden verleend door, met toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid, het maximaal toegestane aantal woningen binnen het huidige bouwperceel te vergroten. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze wijziging van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor. 
 
20 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.