Markelo-Noord (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Markelo-Noord".

Van 27 april 2023 tot en met 7 juni 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Markelo-Noord" voor een ieder ter inzage. 

Om aan de woningbehoefte in de kern Markelo en de gemeente Hof van Twente te kunnen blijven voldoen, bestaat het voornemen om de kern Markelo uit te breiden ten behoeve van woningbouw. Markelo-Noord biedt kansen voor starters en senioren maar ook aan doorstromers om in Markelo te kunnen blijven wonen. Het plan bevat verschillende woningtypes. In de stedenbouwkundige schets staan 41 rijwoningen, 32 twee-onder-een-kapwoningen en 34 vrijstaande woningen.
De voorgenomen ontwikkeling is op basis van de geldende bestemmingsplannen niet mogelijk. Om de plannen mogelijk te maken is herziening van de bestemmingsplannen noodzakelijk. Dit daarvoor opgestelde bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch-planologische kaders. 

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien: 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Markelo-Noord".

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Markelo-Noord" van 27 april 2023 tot en met 7 juni 2023 voor een ieder ter inzage.

Om de toekomstige bouwplannen in dit bestemmingsplan op de gewenste beeldkwaliteit te kunnen toetsen is dit beeldkwaliteitsplan opgesteld. In de architectonische uitwerking wordt gestreefd naar eigentijdse architectuur die past bij het dorpse karakter van Markelo. 

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan "Markelo-Noord" ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 10 mei 2023 wordt tussen 18.30 uur en 20.30 uur een inloopbijeenkomst gehouden in de trouwzaal van het Cultureel Centrum het Beaufort, Burgemeester de Beaufortplein 1 in Markelo. Geïnteresseerden en belangstellenden zijn welkom om tijdens deze bijeenkomst de plannen in te zien. Ook kunnen vragen worden gesteld.

26 april 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.