Molenstraat 24 (vastgesteld)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Molenstraat 24". 

Op 13 december 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Molenstraat 24" gewijzigd vastgesteld.

Voor de locatie Molenstraat 24 in Delden is een plan ontwikkeld. Het voormalige winkelpand wordt gesloopt en op deze plek wordt een appartementencomplex van 8 appartementen gerealiseerd. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Tegen het ontwerpplan zijn vier zienswijzen ingediend die hebben geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Daarnaast is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerp staan omschreven in de Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan ‘Delden-Noord, herziening Molenstraat 24’.

Het vastgestelde plan was van 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 voor een ieder ter inzage.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde inzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Hiermee wordt het bestemmingsplan geschorst.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist.

21 december 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.