Ruimersdijk-Leusensweide + BKP (ontwerp)

Ontwerpbestemmingsplan "Diepenheim, herziening Ruimersdijk-Leusensweide".

Van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Diepenheim, herziening Ruimersdijk-Leusensweide" voor een ieder ter inzage.

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op gronden aan de Ruimersdijk in  Diepenheim. Initiatiefnemer is voornemens om het plangebied te herontwikkelen door ter plaatse een woongebied met 14 woningen realiseren. Daarnaast wordt het naastgelegen bedrijfsperceel omgezet naar een woonbestemming, omdat hier geen bedrijfsmatige activiteiten meer plaatsvinden. De ontwikkeling past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Diepenheim". Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Ruimersdijk Diepenheim”.

Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt ook het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Ruimersdijk Diepenheim” van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.

6 december 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.