Grondhuttenweg 2c

Bestemmingsplan "Bentelo, herziening Grondhuttenweg 2c" onherroepelijk.

Op 18 april 2023 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Bentelo, herziening Grondhuttenweg 2c" vastgesteld.

Er is een plan ontwikkeld om op de gronden achter de woning aan de Kastanjestraat 33 in Bentelo een nieuwe vrijstaande woning te realiseren. Deze ontwikkeling past niet bij recht binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 27 april 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 8 juni 2023 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

8 juni 2023.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.