Structuurvisie Bentelo 2030

Gewijzigde vaststelling structuurvisie "Bentelo 2030".

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maken bekend dat de gemeenteraad op 12 mei 2015 de structuurvisie "Bentelo 2030" gewijzigd heeft vastgesteld.

De ontwerp-structuurvisie “Bentelo 2030” bevat de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de periode tot en met 2030 voor Bentelo. Aan de hand van vijf thema’ s zoals wonen, werken, recreatie/groen, maatschappelijk vastgoed en verkeer/infrastructuur zijn de huidige situatie en de gewenste ontwikkelingsrichting beschreven. Daarnaast beschrijft de structuurvisie een gewenste uitstraling voor locaties in het dorp. De visie biedt hiermee één actueel ruimtelijk kader voor verschillende beleidsterreinen. Dit ontwerp is door de Dorpsraad Bentelo e.o. samen met de gemeente opgesteld.

De ontwerp-structuurvisie heeft met ingang van  5 maart 2015 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage gelegen. Ten aanzien van het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd waardoor de structuurvisie gewijzigd is vastgesteld.

De vastgestelde structuurvisie ligt met ingang van 28 mei 2015 gedurende zes weken ter inzage en is in te zien:

Tegen de vaststelling is geen bezwaar of beroep mogelijk.

27 mei 2015.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
mr. G.S. Stam, secretaris.