1e Broekweg 4 Diepenheim

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening 1e Broekweg 4 Diepenheim" onherroepelijk.

Op 17 december 2019 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening 1e Broekweg 4 Diepenheim" vastgesteld.

Aan de 1e Broekweg 4 in Diepenheim, is een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Initiatiefnemer wil de kweekruimte (kassen) van het bedrijf uitbreiden. De uitbreiding past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om de beide fasen van uitbreiding mogelijk te maken.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 28 december 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 8 februari 2020 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

12 februari 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.