Almelosestraat 9, 11 en 15, Ambt Delden

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Almelosestraat 9, 11 en 15 te Ambt Delden" onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 24 januari 2017 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Almelosestraat 9, 11 en 15 te Ambt Delden" onherroepelijk is geworden.

Op de betreffende locatie bevindt zich het voormalig brandweer oefencentrum. Men is voornemens om ter plaatse twee nieuwe woningbouwkavels en één landhuis te realiseren. Hiervoor zal 3380 m2 landschapsontsierende bebouwing worden gesloopt. Daarnaast zal de bestaande woning Almelosestraat 15 vergroot worden tot 2000 m3. Om deze ontwikkelingen  juridisch-planologisch mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 februari 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 16 maart 2017 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

29 maart 2017.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.