Bentelerhaarweg 1b Bentelo

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Bentelerhaarweg 1b Bentelo" onherroepelijk.

Op 23 augustus 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Bentelerhaarweg 1b Bentelo" vastgesteld.

Aan de Bentelerhaarweg 1b in Bentelo is een voormalig agrarisch erf aanwezig. Initiatiefnemer is voornemens om op het bestaande erf een woning toe te voegen met toepassing van de Rood voor Rood-regeling. Ter compensatie wordt 1000 m² aan voormalig agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt aan de Beldsweg 23 te Ambt Delden. Dit plan is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om dit plan mogelijk te maken is deze wijziging van het bestemmingsplan vastgesteld. Hierin wordt aangetoond dat aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en dat de voorliggende ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 1 september 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 13 oktober 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

13 oktober 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.